Sound and Vision

The Well-being Principles in Action: Case Study - Conwy Health Precinct

This video underpinned the recent agenda at a recent collaborative event jointly organised with the Auditor General for Wales and the Wales Audit Office on Tuesday 22nd November in the Wales Millennium Centre, Cardiff, which focused on the auditing of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. The case study looks at the Colwyn Bay Health Care and Well-being Precinct which is a partnership between Betsi Cadwaladr University Health Board, Conwy County Borough Council and the Welsh Rugby Union. The centre aims to improve the health of people living in Conwy through community based physical activity, which can be to prevent ill health, manage chronic illnesses, or form part of rehabilitation programmes. The case study was identified as being an example of a project that adhered closely to the key principle arising from the new Act and is presented here as key learning for public services in how they will change their approach to audit as part of the Act. Y fideo hon oedd wrth wraidd agenda’r gynhadledd a drefnwyd ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ddydd Mawrth 22 Tachwedd yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Canolbwyntiodd y gynhadledd ar archwilio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r astudiaeth achos yn rhoi sylw i Ganolfan Iechyd a Lles Bae Colwyn sy’n bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Undeb Rygbi Cymru. Nod y Ganolfan yw gwella iechyd pobl sy’n byw yng Nghonwy drwy eu hannog i gymryd rhan mewn rhaglenni ymarfer corff yn y gymuned, a hynny er mwyn atal salwch, rheoli clefydau cronig neu fel rhan o raglenni adsefydlu. Roedd yr astudiaeth achos yn enghraifft o brosiect a oedd yn glynu’n dynn wrth brif egwyddor y Ddeddf newydd a chaiff ei chyflwyno yma i ddangos i wasanaethau cyhoeddus sut y byddant yn newid eu ffordd o gynnal archwiliadau fel rhan o’r Ddeddf.