Sound and Vision

Mental Health: Communities First Interview

Mental Health In this episode, we interview two development officers working with community members in Caerphilly. Ross Thomas and Ceri Smith tell us how investing time in local people has helped them to gain an insight into the challenges that some of their clients with mental health issues face on a daily basis. More information for practitioners can be found by visiting: Mind Cymru: www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/ Gofal: www.gofal.org.uk Hafal (for supporting people in recovery): www.hafal.org The information in the introduction of this podcast is sourced from Public Health Wales' public-facing pages: www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/69971 Note- since this interview was conducted, funding for the Communities First programme which employed Ross and Ceri has been discontinued.If you are a practitioner looking for examples of mental health projects, you can visit our Shared Practice Directory. Podcast episode produced by Helen Green and Sorin Annuar

Iechyd Meddwl Yn y bennod hon, rydym yn cyfweld â dau swyddog datblygu sy’n gweithio gydag aelodau o’r gymuned yng Nghaerffili. Mae Ross Thomas a Ceri Smith yn dweud wrthym sut mae buddsoddi amser mewn pobl leol wedi eu helpu i gael cipolwg ar yr heriau y mae rhai o’u cleientiaid â materion iechyd meddwl yn eu hwynebu’n ddyddiol. Mae mwy o wybodaeth ar gyfer ymarferwyr ar gael trwy fynd i: Mind Cymru: www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/ Gofal: www.gofal.org.uk Hafal (cefnogi pobl mewn adferiad): www.hafal.org Mae’r wybodaeth yng nghyflwyniad y podlediad hwn yn dod o dudalennau cyhoeddus Iechyd Cyhoeddus Cymru: www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/69971 Noder- ers cynnal y cyfweliad hwn, mae cyllid ar gyfer rhaglen Cymunedau yn Gyntaf oedd yn cyflogi Ross a Ceri wedi cael ei atal. Os ydych yn ymarferydd sydd yn chwilio am enghreifftiau o brosiectau iechyd meddwl, gallwch fynd i’n Cyfeiriadur Ymarfer a Rennir. Cynhyrchwyd y bennod hon o’r podlediad gan Helen Green a Sorin Annuar

Disclaimer: The views and opinions expressed in this podcast are those of the speakers, and do not necessarily represent those of Public Health Network Cymru, the National Centre for Population Health & Wellbeing Research, Public Health Wales or the National Health Service. This podcast was produced in cooperation with Helen Green and the National Centre for Population Health & Wellbeing Research. Ymwadiad: Y safbwyntiau a'r farn a fynegir yn y podlediad hwn yw rhai'r siaradwyr, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli rhai Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru na'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Cynhyrchwyd y podlediad hwn mewn cydweithrediad â Helen Green a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth.