Gogledd Cymru

Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn cwmpasu oddeutu 2,500 milltir sgwâr ac yn cynnwys chwe sir:  Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Ar hyn o bryd, mae 694,000 o bobl yn byw yng Ngogledd Cymru ond rhagwelir y bydd y boblogaeth yn cynyddu i 731,500 erbyn 2033.

Mae gan yr ardal boblogaeth sy’n heneiddio ynghyd â chyfran uwch o bobl 55 oed a throsodd a chyfran is o bobl rhwng 15 a 34 oed, o gymharu â Chymru gyfan.

Mae ychydig dros 20% (20.2%) o’r trigolion yn 65 oed a throsodd a rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu 60% erbyn 2033. 

Mae un rhan o bump o’r bobl sy’n byw yn yr ardaloedd o amddifadedd mwyaf yng Nghymru wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru. Er gwaethaf hyn, mae iechyd y boblogaeth yng Ngogledd Cymru yn well ar y cyfan, neu’n debyg i gyfartaledd Cymru.

Fodd bynnag, mae bwlch cynyddol mewn anghydraddoldebau o ran disgwyliad oes iach rhwng y bobl sy’n byw yn yr ardaloedd o amddifadedd mwyaf a’r ardaloedd o amddifadedd lleiaf.

Mae’r Tîm Iechyd Cyhoeddus yng Ngogledd Cymru yn gweithio’n agos gyda Bwrdd Betsi Cadwaladr a phartneriaid awdurdodau lleol ac yn sicrhau bod eu gwaith yn canolbwyntio ar atal, ymyrryd yn gynnar a hybu iechyd a lles o enedigaeth, drwy gydol bywyd ac yn ystod henaint.

 

Safle Datblygu Rhaglen Ysbyty'r Dyfodol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Incredible Edible Wrecsam

Y disgwyliad oes o enedigaeth yng Ngogledd Cymru ar gyfer dynion yw 77.6 o flynyddoedd ac 81.7 o flynyddoedd ar gyfer menywod
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Egwyddorion Llesiant ar Waith: Astudiaeth Achos – Canolfan Iechyd Conwy

    1 year ago • 303

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru