Gogledd Cymru

Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn cwmpasu oddeutu 2,500 milltir sgwâr ac yn cynnwys chwe sir:  Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Ar hyn o bryd, mae 694,000 o bobl yn byw yng Ngogledd Cymru ond rhagwelir y bydd y boblogaeth yn cynyddu i 731,500 erbyn 2033.

Mae gan yr ardal boblogaeth sy’n heneiddio ynghyd â chyfran uwch o bobl 55 oed a throsodd a chyfran is o bobl rhwng 15 a 34 oed, o gymharu â Chymru gyfan.

Mae ychydig dros 20% (20.2%) o’r trigolion yn 65 oed a throsodd a rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu 60% erbyn 2033. 

Mae un rhan o bump o’r bobl sy’n byw yn yr ardaloedd o amddifadedd mwyaf yng Nghymru wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru. Er gwaethaf hyn, mae iechyd y boblogaeth yng Ngogledd Cymru yn well ar y cyfan, neu’n debyg i gyfartaledd Cymru.

Fodd bynnag, mae bwlch cynyddol mewn anghydraddoldebau o ran disgwyliad oes iach rhwng y bobl sy’n byw yn yr ardaloedd o amddifadedd mwyaf a’r ardaloedd o amddifadedd lleiaf.

Mae’r Tîm Iechyd Cyhoeddus yng Ngogledd Cymru yn gweithio’n agos gyda Bwrdd Betsi Cadwaladr a phartneriaid awdurdodau lleol ac yn sicrhau bod eu gwaith yn canolbwyntio ar atal, ymyrryd yn gynnar a hybu iechyd a lles o enedigaeth, drwy gydol bywyd ac yn ystod henaint.

 

Safle Datblygu Rhaglen Ysbyty'r Dyfodol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Incredible Edible Wrecsam

Mae 9.6% o’r boblogaeth yng Ngogledd Cymru yn 75 oed a throsodd
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Gyda'n gilydd - Yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru

    2 years ago • 58
  • Video link

    Egwyddorion Llesiant ar Waith: Astudiaeth Achos – Canolfan Iechyd Conwy

    4 years ago • 303

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru