Ysmygu

Ysmygu

Yr epidemig tybaco yw un o'r bygythiadau mwyaf i iechyd cyhoeddus sydd wedi wynebu'r byd erioed, epidemig sy'n lladd bron chwe miliwn o bobl y flwyddyn.  Mae mwy na phum miliwn o'r marwolaethau hynny'n cael eu hachosi gan ddefnydd uniongyrchol o dybaco ac mae mwy na 600,000 ohonynt yn cael eu hachosi o ganlyniad i bobl nad ydynt yn ysmygu yn cael eu hamlygu i fwg ail law.  Mae tuag un person yn marw bob chwe eiliad oherwydd tybaco, sy'n cynrychioli un o bob 10 o farwolaethau ymysg oedolion. Bydd hyd at hanner y defnyddwyr presennol yn marw yn y pen draw o glefyd sy'n gysylltiedig â thybaco.  Mae bron 80% o'r biliwn a mwy o ysmygwyr ar draws y byd yn byw mewn gwledydd incwm isel a chanolig, ac yma mae'r baich trymaf o ran salwch a marwolaethau sy'n gysylltiedig â thybaco.

Mae pobl sy'n defnyddio tybaco sy'n marw cyn eu hamser yn amddifadu eu teulu o incwm, mae'n cynyddu cost gofal iechyd ac yn llesteirio datblygiad economaidd (Sefydliad Iechyd y Byd, 2015)

Ysmygu yw'r achos marwolaeth mwyaf y gellir ei osgoi yng Nghymru o hyd.  Ymhlith pobl 35 oed a hŷn, mae ysmygu yn achosi bron 1 o bob 5 o farwolaethau a thua thraen o'r anghydraddoldeb mewn marwolaethau rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig. ( Tybaco ac Iechyd yng Nghymru 2012, Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru.)

Smygu yw’r achos unigol mwyaf o salwch ataliadwy yng Nghymru o hyd, ac mae’n achos sylweddol o annhegwch iechyd. Er gwaethaf cryn gynnydd mewn lleihau cyffredinolrwydd smygu, mae data o Arolwg Iechyd Cymru 2015 yn dangos bod oddeutu 490,000 o oedolion sy’n smygu yng Nghymru o hyd. Mae’r arolwg hefyd yn dangos bod dros 2 o bob 3 smygwr eisiau stopio, ac mae oddeutu 40% o smygwyr yn rhoi cynnig ar geisio stopio smygu bob blwyddyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed blynyddol uchelgeisiol i drin 5% o’r boblogaeth sy’n smygu trwy wasanaethau stopio smygu’r GIG, a lleihau cyfraddau smygu ymhlith oedolion i 16% erbyn 2020. Er mwyn helpu i gyflawni’r targedau hyn, mae Is-grŵp Rhoi’r Gorau i Ysmygu Bwrdd Strategol ar Reoli Tybaco Llywodraeth Cymru yn arwain ar ddatblygu system integredig ar gyfer holl wasanaethau stopio smygu’r GIG ledled Cymru. Y cam cyntaf tuag at gyflawni hyn oedd lansio Helpa Fi i Stopio ym mis Ebrill 2017.

 

 

Helfa Fii Stopio

Helpa Fi i Stopio

Dyma beth yw Helpa Fi i Stopio:

 • Brand unigol ar gyfer gwasanaethau stopio smygu’r GIG yng Nghymru
 • Gwefan ddwyieithog gyda gwybodaeth am holl wasanaethau stopio smygu’r GIG yng Nghymru
 • Tîm canolfan gyswllt sy’n rhoi mynediad i smygwyr at holl wasanaethau stopio smygu’r GIG yng Nghymru, gan gynnwys fferyllfeydd cymunedol, Stopio Smygu Cymru a gwasanaethau mewn ysbytai
 • Ei gwneud hi’n haws i smygwyr ddewis cymorth stopio smygu’r GIG sydd orau iddyn nhw yn eu hardal leol
 • Y dewis gorau y gall smygwr ei wneud i stopio smygu.

 

Ewch i wefan Helpa Fi i Stopio i gael mwy o wybodaeth: https://mecc.publichealthnetwork.cymru/cy/resources/lifestyle-info/smoking/

 

Helpa Fi i Stopio - Hysbyseb Deledu

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae bron hanner plant y byd yn anadlu aer sydd wedi’i lygru gan fwg tybaco.
Sefydliad Iechyd y Byd, Ffeithiau am Dybaco

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Helpa Fi i Stopio - Hysbyseb Deledu

 • Video link

  ’Stop Before Your Op

  4 years ago • 901

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru