Trais a Chamdriniaeth

Trais a Chamdriniaeth

Ystyrir yn gyffredinol mai patrwm o ymddygiad yw trais a mathau eraill o gamdriniaeth sydd â’r bwriad o sefydlu a chadw rheolaeth dros deulu, aelodau’r cartref, partneriaid agos, cydweithwyr, unigolion neu grwpiau.  Er bod dioddefwyr fel arfer yn adnabod eu troseddwyr treisgar (partneriaid agos neu gyn-bartneriaid a chyn-ŵyr/gwragedd, aelodau o’r teulu, perthnasau, cymheiriaid, cydweithwyr ac ati) gall dieithriaid gyflawni gweithredoedd treisgar a chamdriniaeth hefyd.

Efallai mai dim ond unwaith y bydd yr achos o drais neu gamdriniaeth yn digwydd, gall gynnwys tactegau amrywiol i ddylanwadu ar rywun yn gyfrwys neu gall ddigwydd yn aml gan gynyddu dros gyfnod o fisoedd neu flynyddoedd. Beth bynnag ei ffurf, mae achosion o drais a chamdriniaeth yn cael effaith andwyol ar iechyd a lles unigolyn. Mae gwreiddiau pob math o drais i’w cael yn y mathau niferus o anghyfartaledd sy’n parhau i fodoli a thyfu mewn cymdeithas.

Defnyddir achosion o drais a chamdriniaeth i sefydlu a chadw pŵer a rheolaeth dros berson arall, ac maent yn aml yn adlewyrchu anghydbwysedd o ran pŵer rhwng y dioddefwr a’r camdriniwr.

Mae naw math penodol o drais a chamdriniaeth:

 1. Trais corfforol; - Bydd trais corfforol yn digwydd pan fydd rhywun yn defnyddio rhan o’i gorff neu wrthrych i reoli gweithredoedd person.
 2. Trais rhywiol; - Bydd trais rhywiol yn digwydd pan fydd person yn cael ei orfodi i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol yn erbyn ei ewyllys.
 3. Trais emosiynol; - Bydd trais emosiynol yn digwydd pan fydd rhywun yn dweud neu’n gwneud rhywbeth i wneud i’r person arall deimlo’n ffôl neu’n ddiwerth.
 4. Trais seicolegol; - Bydd trais seicolegol yn digwydd pan fydd rhywun yn defnyddio bygythiadau ac yn codi ofn ar unigolyn er mwyn ei reoli.
 5. Trais ysbrydol; - Bydd trais ysbrydol (neu grefyddol) yn digwydd pan fydd rhywun yn defnyddio credoau ysbrydol unigolyn i ddylanwadu ar y person hwnnw, ei lywodraethu neu ei reoli.
 6. Trais diwylliannol; - Bydd trais diwylliannol yn digwydd pan fydd unigolyn yn cael ei niweidio o ganlyniad i arferion sy’n rhan o’i ddiwylliant, ei grefydd neu ei draddodiad.
 7. Cam-drin Geiriol; - Bydd cam-drin geiriol yn digwydd pan fydd rhywun yn defnyddio iaith, boed ar lafar neu’n ysgrifenedig, i achosi niwed i unigolyn.
 8. Camdriniaeth Ariannol; - Bydd camdriniaeth ariannol yn digwydd pan fydd rhywun yn rheoli adnoddau ariannol unigolyn heb ganiatâd y person neu’n camddefnyddio’r adnoddau hynny.
 9. Esgeulustra – Bydd esgeulustra yn digwydd pan fydd rhywun yn gyfrifol am ddarparu gofal neu gymorth i unigolyn ond na fydd yn gwneud hynny.

O: Government of Newfoundland & Labrador Violence & Aggression Initiative, 2016. (http://www.gov.nl.ca/VPI/types/ )

Darllenwch fwy

 

Adrodd gorfodol am achosion o anffurfio organau cenhedlu 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Phrofiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACE)

  2 years ago • 15
 • Video link

  Adrodd gorfodol ar FGM, Yr Adran Iechyd

  4 years ago • 1,334
 • Video link

  Menywod yn siarad am eu profiadau personol o anffurfio organau cenhedlu benywod FGM, Yr Adran Iechyd

  4 years ago • 2,203
 • Video link

  Beth yw cam drin a phwy all helpu? Caerphilly Over 50

  5 years ago • 45
 • Video link

  Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth - Pennod 10

  5 years ago • 69
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 9

  5 years ago • 81
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 8

  5 years ago • 107
 • Video link

  Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth - Pennod 7

  5 years ago • 194
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth - Pennod 6

  6 years ago • 54
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 5

  6 years ago • 727
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 4

  6 years ago • 77
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 3

  6 years ago • 317
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth: Rhif 1

  6 years ago • 775

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru