Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddarn allweddol o ddeddfwriaeth ar gyfer Cymru, sy'n ceisio gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Bydd y camau sy'n codi o'r Ddeddf yn gweld nifer o gyrff cyhoeddus, megis Cyfoeth Naturiol Cymru, Byrddau Iechyd Lleol, Awdurdodau Lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda'i gilydd, a chyda'r gymuned ehangach, i feddwl yn yr hirdymor a cheisio atal problemau. Bydd hyn yn helpu i greu Cymru yr ydym oll am fyw ynddi, nawr, ac yn y dyfodol.

Yn fyr, rhaid i'r cyrff cyhoeddus a restrir yn y ddeddfwriaeth weithredu mewn modd sy'n ceisio sicrhau bod anghenion y dyfodol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Nodau Llesiant a'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy

Mae saith nod llesiant, sy'n darparu gweledigaeth gyffrdin i gyrff cyhoeddus weithio tuag ati.

Dangosir y nodau hyn ar ffurf jig-so, sy'n pwysleisio eu hintegreiddiad.

Mae'r saith nod llesiant fel a ganlyn:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy'n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Ochr yn ochr â'r Nodau Llesiant hyn mae'r 'Egwyddor Datblygu Cynaliadwy', sy'n amlygu sut y caiff y nodau a'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Ddeddf eu cyflawni. Mae'r pum elfen sy'n ffurfio'r Egwyddor
Datblygu Cynaliadwy fel a ganlyn:

 • Meddwl yn yr hirdymor

 • Atal

 • Integreiddio

 • Cydweithio

 • Cynnwys.

Dangosyddion Cenedlaethol

Er mwyn mesur cynnydd yn erbyn y saith nod llesiant, nodwyd ystod o ddangosyddion cenedlaethol.

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Egwyddorion Llesiant ar Waith: Astudiaeth Achos – Canolfan Iechyd Conwy

  4 years ago • 303
 • Video link

  Sut y gall y trydydd sector gyfrannu at y nodau llesiant?

  3 years ago • 137
 • Video link

  Lles Cenedlaethau’r Dyfodol: Cyfleoedd Iechyd y Cyhoedd - 21 Mawrth 2016

  4 years ago • 171
 • Video link

  'We The People' for The Global Goals

  5 years ago • 4,924

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru