Asthma

Asthma

Mae asthma yn gyflwr hirdymor sy’n effeithio ar y llwybrau anadlu, y tiwbiau bach sy’n cludo aer i mewn ac allan o’ch ysgyfaint. Pan fydd person ag asthma yn cael pwl o asthma bydd y cyhyrau o amgylch y llwybrau anadlu yn tynhau fel bod y llwybrau anadlu yn culhau. Bydd leinin y llwybrau anadlu yn mynd yn ludiog ac yn dechrau chwyddo gan greu mwcws neu fflem gludiog. Mae’r adweithiau hyn yn peri i’r llwybrau anadlu gulhau a mynd yn sensitif gan arwain at symptomau asthma, sef peswch, gwichian ar y frest, y frest yn teimlo’n dynn a thrafferth anadlu. 

Mae’n debyg bod nifer y bobl sydd ag asthma yng Nghymru ymhlith yr uchaf yn y byd. Mae canfyddiadau Asthma UK Cymru yn awgrymu bod 260,000 o bobl yn byw ag asthma yng Nghymru, 205,000 o oedolion a 55,000 o blant, sy’n cyfateb i 1 o bob 10 plentyn ac 1 o bob 12 oedolyn sy’n cael eu trin ar hyn o bryd ar gyfer asthma a ddiagnoswyd gan feddyg . 

(Iechyd yng Nghymru – Asthma, 2015)

Ymhlith y pethau cyffredin sy’n gallu achosi pwl o asthma mae:

 • gwiddon llwch yn y cartref
 • ffwr anifeiliaid
 • paill
 • mwg sigarét
 • ymarfer corff
 • heintiau feirws

Gall sylweddau (alergenau neu gemegau) a anadlir yn y gwaith achosi pwl o asthma hefyd. 

Atal a rheoli:

 • Rhoi’r gorau i ysmygu yw’r ffordd orau o helpu eich hunan os oes gennych asthma. Gall “llidwyr” yn yr awyr megis mwg ail-law achosi pwl o asthma hefyd. Mae’n bwysig bod pobl ag asthma yn aros mewn amgylchedd di-fwg.
 • Dylai pobl ag asthma wneud ymarfer corff yn rheolaidd. Mae cerdded, nofio a beicio yn weithgareddau y gallwch eu gwneud os oes gennych asthma. Mae gan lawer o brif fabolgampwyr asthma.
 • Mae aer oer yn gallu arwain at symptomau asthma, fel gwichian ar y frest a bod yn fyr o anadl.
 • Gall bwyta deiet iach gyda digon o ffrwythau a llysiau ffres a dim llawer o ychwanegion helpu gydag asthma yn yr hirdymor. Mae hefyd yn eich helpu i sicrhau nad ydych dros bwysau. Mae gordewdra yn cael effaith andwyol ar asthma, felly dylai pobl ag asthma geisio aros ar bwysau iach.
 • Os defnyddir steroidau a fewnanadlir neu a gymerir drwy’r geg i reoli asthma, mae angen brechiadau ffliw a niwmonia er mwyn lleihau’r risg o salwch anadlol difrifol.

(NHS Choices, 2014)

 

Sut mae annwyd a'r ffliw yn effeithio ar bobl ag asthma

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn 2011-2012 derbyniwyd 3349 o bobl ag asthma yng Nghymru i’r ysbyty, a chafwyd 58 o farwolaethau.
Asthma UK Cymru, 2015

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Ansawdd Aer: model Sustrans a Eunomia

  3 years ago • 2,499
 • Video link

  Sut mae annwyd a'r ffliw yn effeithio ar bobl ag asthma*

  4 years ago • 2,993

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru