Clefydau Anhrosglwyddadwy

Clefydau Anhrosglwyddadwy

Nid yw Clefydau Anhrosglwyddadwy, a elwir hefyd yn glefydau cronig, yn cael eu trosglwyddo o un person i'r llall.  Maent yn para am gyfnod hir ac yn datblygu'n araf ar y cyfan.  Y pedwar prif fath o glefydau anhrosglwyddadwy yw clefydau cardiofasgwlaidd (e.e. trawiad ar y galon a strôc), canser, clefydau anadlol cronig (e.e. clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint ac asthma) a diabetes.

Mae mwy na 36 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn o glefydau anhrosglwyddadwy (63% o farwolaethau ar draws y byd), yn cynnwys mwy nag 14 miliwn o bobl sy'n marw'n rhy ifanc rhwng 30 a 70 oed.  Mae gwledydd incwm isel ac incwm canolig eisoes yn ysgwyddo 86% o'r marwolaethau cynamserol hyn.

(Sefydliad Iechyd y Byd, 2015)

 

Cynhyrchwyd y fideo canlynol gan CHRODIS (saesneg yn unig) sydd yn gweithio ar draws yr UE i hwyluso cyfnewid arferion da yn ymwneud ag ataliaeth a gofal clefydau cronig ledled Ewrop.

 

Clefydau Cronig: Busnes i Bawb

Clefydau cardiofasgwlaidd yw prif achos marwolaethau ar draws y byd; mae mwy o bobl yn marw bob blwyddyn o glefydau cardiofasgwlaidd nag unrhyw glefyd arall.
Sefydliad Iechyd y Byd, 2015

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru