Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

Ymhlith y ffactorau sy'n cyfrannu at ddiogelu iechyd emosiynol ac iechyd meddwl mae'r rhai sy'n hyrwyddo perthnasoedd cymdeithasol a phersonol cadarn. Mae datblygu sgiliau personol a gwella gwytnwch emosiynol ar unrhyw adeg mewn bywyd yn elfennau sylfaenol o'r broses hybu iechyd meddwl. Mae llawer o leoliadau (mewn ysgolion, cyflogaeth, cymdeithas) lle y gellir meithrin gwytnwch a sgiliau personol, a dylai hyn gael ei annog.

Nid yw gwytnwch yn statig. Mae'n cynnwys ystod ddynamig o nodweddion personol, profiadau a pherthnasoedd sy'n diogelu pobl pan fyddant dan bwysau. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys sut mae pobl yn edrych ar y byd, eu lle ynddo, eu hunan-barch a'u sgiliau personol. Mae eu gallu i ffurfio a chynnal perthynas â phobl eraill yn bwysig iawn. (Llywodraeth Cymru, 2009)

Mae'r rhesymau dros hunan-niwed, meddwl am hunanladdiad a chyflawni hunanladdiad yn gymhleth ac yn ymwneud â'r unigolyn penodol dan sylw. Amcangyfrifir bod rhwng 3% a 5% o'r boblogaeth yn meddwl am hunanladdiad mewn blwyddyn benodol. Mae'r meddyliau hyn yn peri i rai pobl niweidio eu hunain neu ladd eu hunain. (Llywodraeth Cymru, 2009)

Dylai pobl deimlo eu bod yn gallu bod yn agored am eu teimladau a'u problemau a gofyn am help a chymorth a dylai fod ganddynt y sgiliau bywyd i wneud hynny. Bydd ymdrin â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl a phroblemau emosiynol yn cyfrannu at hyn. Yn ogystal, mae angen sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar help a chymorth i ymdopi â gofid emosiynol a digwyddiadau niweidiol mewn bywyd – dyled na ellir ei rheoli, diweithdra, tor-perthynas, profedigaeth a cholled  -  ac mae meysydd eraill megis mynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau, gwella cyfleoedd bywyd (cyflogaeth a chyrhaeddiad addysgol) hefyd yn ystyriaethau pwysig ar gyfer atal hunanladdiad a hunan-niwed.

Mae hunanladdiad tua thair gwaith yn fwy cyffredin ymhlith dynion na menywod. Gallai hyn fod oherwydd bod dynion yn dueddol o ddefnyddio dulliau gwahanol i'r rhai a ddefnyddir gan fenywod. Mae menywod yn llawer mwy tebygol o gael eu derbyn i'r ysbyty o ganlyniad i hunan-niwed.

Gall adroddiadau yn y cyfryngau am bobl sydd wedi lladd eu hunain ddylanwadu ar bobl sydd eisoes yn ystyried cyflawni hunanladdiad neu hunan-niwed. Mae'r cyfraddau hyn yn aml yn cynyddu yn dilyn adroddiad gan y cyfryngau, yn enwedig os bydd rhywun enwog wedi marw yn y ffordd hon.

Ym mis Mawrth 2014, cyhoeddwyd adolygiad thematig gan y Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant a oedd yn edrych ar nifer yr achosion o hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru. Roedd yr adroddiad yn edrych ar y ffactorau sydd wedi cyfrannu at farwolaethau drwy hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc, yn nodi cyfleoedd ar gyfer atal hyn, ac yn gwneud argymhellion i leihau'r risg o hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Darllenwch fwy

 

Aros yn fyw - Ap Atal Hunanladdiad 1af y DU 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Ledled y DU, mae cyfraddau hunanladdiad ymhlith dynion yn gyson uwch na’r cyfraddau ymhlith menywod
Y Samariaid

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru