Hybu Iechyd Meddwl

Hybu Iechyd Meddwl

Dylai hybu iechyd meddwl ganolbwyntio ar gamau sy’n sicrhau bod gan bobl ‘feddwl iach’.

Mae’r broses o ystyried i ba raddau y mae gan unigolyn neu boblogaeth ‘feddwl iach’ yn rhywbeth sy’n newid yn gyson. Bydd yn ymateb i’r amgylchiadau sy’n wynebu unigolyn neu gymuned megis statws cyflogaeth, ansawdd tai, mynediad i hamdden ac ymdeimlad o ddiogelwch.

O ystyried yr ystod eang o ffactorau sy’n gallu effeithio ar iechyd meddwl, mae gwelliannau i amgylchiadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd bywydau pobl yn hanfodol er mwyn iddynt beidio â phrofi iechyd meddwl gwael o ganlyniad i’w hamodau byw. (Wilkinson R, 1996). Bydd iechyd meddwl unigolyn hefyd yn amrywio yn unol â gallu’r unigolyn i ddelio â’r ffactorau hyn. Gelwir hyn yn aml yn ‘wytnwch’, ac mae meithrin gwytnwch unigol (er enghraifft, drwy hybu hunanhyder, neu drwy ddarparu cymorth cymdeithasol) yn rhan allweddol o hybu iechyd meddwl.

 

Fodd bynnag, dadleuwyd bod ymyriadau un-i-un yn anobeithiol. Nid ydynt yn greulon, maent yn garedig, ond maent yn anobeithiol oherwydd y blwch nad oes modd ei gau rhwng y niferoedd mawr sydd mewn angen a’r niferoedd bach o gynorthwywyr. (Albee G W, 1992).   Felly, er mwyn sicrhau proses effeithiol o hybu iechyd meddwl mae angen dull ecolegol sy’n edrych ar bobl fel unigolion sy’n datblygu, sy’n byw yng nghyd-destun amgylchedd uniongyrchol ac ehangach (Dodd C a Leob D, 1994), ac sy’n mynd i’r afael â’r ffactorau ehangach hyn sy’n dylanwadu ar iechyd meddwl.

Mae angen i’r broses o hybu iechyd meddwl fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud ag unigolion (sy’n dylanwadu ar eu gwybodaeth, eu hymagweddau a’u hymddygiadau) a’r ystod eang o amodau cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol sy’n dangos yr agweddau a’r ymddygiadau hyn.

Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Les Meddwl (MWIA) yn ddull a all helpu i integreiddio mesurau i hybu a diogelu lles meddwl o fewn unrhyw bolisi, rhaglen neu wasanaeth. Mae MWIA yn eich galluogi i asesu effaith polisi, rhaglen neu wasanaeth ar les meddwl poblogaeth. Mae’r dull yn eich galluogi i nodi effeithiau cadarnhaol posibl ac effeithiau negyddol posibl a nodi argymhellion ar sut i leihau neu liniaru effeithiau negyddol a gwella effeithiau cadarnhaol. Mae’n ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys cymunedau a defnyddwyr gwasanaethau er mwyn iddynt rannu eu safbwyntiau ar sut mae polisïau a gwasanaethau yn effeithio ar les meddwl ac yn gwella dealltwriaeth o elfennau iechyd meddwl cadarnhaol.  

Darllenwch fwy

 

 

5 Cam Hawdd i Wella Eich Lles

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Os yw eich iechyd corfforol da, rydych yn fwy tebygol o gael iechyd meddwl da. Mae patrymau cysgu, deiet a gweithgaredd corfforol oll yn cael effaith ar eich lles meddwl.
Mind

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    5 Cam Hawdd i Wella Eich Lles

    4 years ago • 2,020

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru