Sgiliau Maeth Am Oes™

Nutrition_Skills_for_Life.JPG

Mae SGILIAU MAETH AM OES™ , yr arferwyd ei alw'n Gynllun Grant Capasiti Deieteg Uwch, yn rhaglen hyfforddiant a mentrau sgiliau maeth gyda sicrwydd ansawdd sydd wedi'i datblygu a'i chydlynu gan ddeietegwyr sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru.

Nod y rhaglen yw ceisio cefnogi ystod eang o weithwyr cymunedol, gan gynnwys rhai o sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector i hybu bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth yn eu gwaith.

Nod y rhaglen yw ceisio ymgysylltu â grwpiau cymunedol nad oes ganddynt yr hyder o bosibl i baratoi a bwyta deiet iach a chytbwys. Drwy hyfforddi’r rhai sy’n gweithio’n agos gyda phobl leol, ac sy’n deall eu hanghenion, mae’r rhaglen yn llwyddo i gefnogi cymunedau ar hyd a lled Cymru i ddysgu mwy am fwyta’n iach.

Mae dwy brif agwedd ar y rhaglen, sef hyfforddiant sgiliau maeth i weithwyr cymunedol a mentrau bwyta’n iach gyda grwpiau cymunedol. I weithwyr cymunedol, mae hyfforddiant Sgiliau Bwyd Cymunedol a Maeth Lefel 2 achrededig Agored Cymru yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu’r cymwysterau sydd eu hangen i hyrwyddo negeseuon pwysig bwyta’n iach sy’n canolbwyntio ar y Canllaw Bwyta'n Dda. Mae hefyd yn addysgu sgiliau ymarferol megis cyllidebu, siopa am fwydydd iach, deall labeli bwyd a sut i addasu ryseitiau. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n bwriadu cyflenwi mentrau bwyta’n iach megis sgiliau coginio ymarferol neu raglenni rheoli pwysau cymunedol fel rhan o’u gwaith. Mae yna dri chwrs hyfforddiant sgiliau maeth arall ar gael, un ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant yn eu blynyddoedd cynnar a dau gwrs ar gyfer staff sy’n gweithio gydag oedolion hŷn sy’n agored i niwed (gweler Tabl 1).

Tabl 1. Cyrsiau hyfforddiant sgiliau maeth lefel 2 ar gyfer gweithwyr
cymunedol

Cwrs

Nod

Cyfranogwyr Targed

Cwrs Bwyd Cymunedol a Sgiliau Maeth Lefel 2 (3 chredyd) Rhoi gwybodaeth a sgiliau am faeth i’r cyfranogwyr er mwyn iddynt allu rhaeadru
negeseuon cyson am fwyd a maeth, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, i grwpiau
cymunedol y byddant yn gweithio gyda nhw.
Y rhai sy’n bwriadu darparu cyrsiau achrededig Lefel 1.

Y rhai sy’n
bwriadu darparu rhaglenni rheoli pwysau cymunedol Foodwise for Life.

Staff amrywiol sy’n gweithio gyda grwpiau cymunedol e.e. Canolfannau
Hamdden, staff Cymunedau yn Gyntaf a Theuluoedd yn Gyntaf, athrawon a
chynorthwywyr addysgu, gweithwyr ieuenctid, gofalwyr maeth.
Bwyd Cymunedol a Sgiliau Maeth Lefel 2 ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar (2 gredyd) Rhoi gwybodaeth a sgiliau am faeth i gyfranogwr y blynyddoedd cynnar er mwyn
iddynt raeadru negeseuon cyson am fwyd a maeth, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, i
blant a theuluoedd a gwella darpariaeth bwyd a diod yn eu lleoliad nhw.
Ymarferwyr y blynyddoedd cynnar mewn lleoliadau Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn
Gyntaf a’r Blynyddoedd Cynnar.

Y rhai sy’n cymryd rhan yn y Cynllun
Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy.
Sgiliau Bwyd a Maeth Lefel 2 ar gyfer y Rhai sy’n Darparu Gofal (1 credyd)


Gwella Gofal Bwyd a Maeth Lefel 2 (1 credyd)
Rhoi gwybodaeth a sgiliau am faeth i staff sy’n gweithio gydag oedolion hŷn sy’n
agored i niwed er mwyn gwella’r ddarpariaeth bwyd a diod i’r rhai sydd dan eu
gofal ac osgoi diffyg maeth.
Staff nyrsio ac arlwyo mewn cartrefi gofal, gofalwyr cymunedol a sefydliadau
gwirfoddol.

Mae'r ail agwedd, sef datblygu mentrau bwyta'n iach gyda grwpiau cymunedol, yn cynnwys cefnogi'r rhai sydd wedi cwblhau Cwrs Bwyd Cymunedol a Sgiliau Maeth Lefel 2 Agored Cymru i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso mentrau bwyta'n iach gyda'r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw. Gall hyn gynnwys darparu cyrsiau achrededig Lefel 1. I ddarparu cyrsiau achrededig Lefel 1, mae angen cwblhau hyfforddiant Cyflwyniad i Asesu Agored Cymru hefyd. Datblygwyd yr adnoddau dysgu ac addysgu er mwyn i holl raglenni hyfforddiant SGILIAU MAETH AM OES™ ddarparu ymagwedd gyson a safonol ar gyfer cyflenwi ac asesu. Mae'r adnoddau ar gael gan Ddeietegwyr Iechyd Cyhoeddus yng Nghymru.

Mae gweithwyr cymunedol sy’n cwblhau’r cwrs Bwyd Cymunedol a Sgiliau Maeth ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar yn cael cymorth i gyflwyno gwelliannau i’r ddarpariaeth bwyd a diod ar gyfer plant mewn lleoliadau’r blynyddoedd cynnar. Mae’r rhai sy’n cwblhau ‘Sgiliau Bwyd a Maeth ar gyfer y Rhai sy’n Darparu Gofal’ a ‘Gwella Gofal Bwyd a Maeth’ yn cael cymorth i wella’r ddarpariaeth bwyd a diod mewn cartrefi gofal.

Mae’r hyfforddiant yn cefnogi mentrau eraill ar draws Cymru gyfan, yn cynnwys Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru, Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy, Gweithredu Blas am Oes a Llwybr Maeth mewn Lleoliadau Cymunedol.

Dangosodd gwerthusiad o’r rhaglen ei  llwyddiant ar lefelau cymunedol ac unigol. Ar lefel gymunedol, mae’r opsiynau bwyd a diod iachach yn cael eu darparu mewn nifer o leoliadau cymunedol e.e. meithrinfeydd, cylchoedd chwarae, canolfannau ieuenctid, hamdden a chymunedol. Mae’r rhai sy’n gweithio gyda phobl hŷn yn datgan bod darpariaeth bwyd gwell ar gael mewn lleoliadau gofal.

I unigolion, mae cael cyfle i ddysgu am fwyta’n iach a datblygu sgiliau coginio ymarferol wedi arwain at newidiadau i’w harferion bwyta. Rhai o fuddiannau eraill pwysig y rhaglen i unigolion yw ei bod yn rhoi cyfle i bobl ennill cymhwyster, y cymhwyster cyntaf erioed i rai ohonynt, sy’n gallu ennyn diddordeb mewn rhagor o ddysgu a swydd o bosibl yn y dyfodol. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i gymdeithasu a chwrdd â phobl eraill, ac mae’n grymuso pobl i ganfod atebion i faterion sy’n gysylltiedig â bwyd megis cael gafael ar fwyd ac argaeledd bwyd.

I gael rhagor o wybodaeth am SGILIAU MAETH AM OES™, cysylltwch â

Abertawe Bro Morgannwg UHB, Rhian Marston [email protected]  or Elizabeth Williams [email protected]
Aneurin Bevan HB, Caroline Bovey: [email protected]
Betsi Cadwaladr UHB, Andrea Basu: [email protected] 
Cardiff and Vale UHB, Emma Holmes: [email protected] 
Cwm Taf HB, Shelley Wyer: [email protected] 
Hywel Dda HB, Janet Bouchier: [email protected]
Powys HB, Rhiain Murphy: [email protected] 

 

 

Sgiliau Maeth am Oes Medi 25, 2015

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg