Bwyd Doeth am Byth

Bwyd Doeth am Byth
Mae ‘Bwyd Doeth am Byth’ yn rhaglen strwythuredig dros wyth wythnos sy’n defnyddio dulliau’n seiliedig ar dystiolaeth i reoli pwysau. Mae wedi ei hysgrifennu gan Ddeietegwyr Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru (PHDiW) ac mae’r rhaglen wedi ei chynllunio i gael ei chyflenwi gan ystod o staff cymunedol ac mae’n cyfrannu at weithgaredd ar Lefelau 1 a 2 o ‘Lwybr Gordewdra Cymru Gyfan’ Llywodraeth Cymru. Bydd o fudd yn arbennig i unigolion â Mynegai Màs y Corff > 25kg/m2. Nid yw wedi ei bwriadu i gymryd lle addysg/gofal strwythuredig a ddarperir gan weithwyr iechyd proffesiynol ar gyfer y rheiny â chyflyrau meddygol penodol fel diabetes. 

Mae ‘Bwyd Doeth am Byth’ yn rhan o raglen ehangach, SGILIAU MAETH AM OESTM, â’r nod o hyfforddi a datblygu sgiliau maeth ystod eang o weithwyr cymunedol, datblygu partneriaethau lleol presennol, a chynyddu gallu’r gweithlu i roi cyngor ar fwyta’n iach y mae ei ansawdd wedi ei sicrhau mewn lleoliadau cymunedol. 

Mae’r testunau’n canolbwyntio ar addasu arferion bwyta, cynyddu gweithgaredd corfforol a defnyddio strategaethau sylfaenol newid ymddygiad i hwyluso colli pwysau. Mae pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau strwythuredig, dysgu ymarferol, gwaith grŵp a gweithgareddau lle gall y cyfranogwyr ddysgu mwy am faint prydau, labelu bwyd, ymarfer corff dyddiol, cyfnewid ryseitiau a chynlluniau tymor hwy ar gyfer rheoli pwysau. Caiff aelodau’r grŵp lawlyfr y rhaglen a llenyddiaeth gefnogol gan yr Ymgyrch Newid am Oes. 

Mae cwblhau cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol sy’n cael ei achredu gan Agored Cymru (Credydau Lefel 2, 3) a’r modiwl ‘Hwyluso Bwyd Doeth’ yn ofyniad hanfodol i diwtoriaid allu cyflenwi’r rhaglen ‘Bwyd Doeth am Byth’.

Unwaith y maent wedi eu hyfforddi, gall staff gael gafael ar yr adnoddau dysgu ac addysgu o’u hadran ddeieteg lleol. Mae hyn yn cynnwys llawlyfr i hwyluswyr a llawlyfr cyfranogwyr. Bydd yr adnoddau hyn yn sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflenwi i safon gyson ar draws Cymru. 

Mae ‘Bwyd Doeth am Byth’ wedi ei achredu gan Agored Cymru (Credydau Lefel 1, 2) ac mae’n rhaid i diwtoriaid sy’n bwriadu rhoi’r opsiwn i gyfranogwyr ennill credyd ar gyfer dysgu hefyd gwblhau hyfforddiant Cyflwyniad i Asesu Agored Cymru. 

Caiff y dull Atebolrwydd yn Seiliedig ar Ganlyniadau ei ddefnyddio i fonitro effaith y rhaglen ac mae fframwaith gwerthuso safonau wedi cael ei ddatblygu gan Ddeietegwyr Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru i gasglu data mesuradwy i arddangos perfformiad y rhaglen. 

Dangosodd gwerthusiad cychwynnol o raglen beilot Wrecsam bod yr holl gyfranogwyr a fynychodd raglen Bwyd Doeth am Byth wedi colli pwysau, ar wahân i un a sefydlogodd eu pwysau. O aelodau’r grŵp a ddewisodd gael eu pwyso, collodd bron hanner ohonynt 3% o’u pwysau. Collodd bedwar aelod o’r grŵp dros 5% o’u pwysau cychwynnol; ystadegyn sy’n cael ei gydnabod i fod yn rhoi canlyniadau iechyd cadarnhaol. Gwahoddwyd y cleientiaid i olrhain y sesiynau ar gyfnodau o 3 a 12 mis, gyda data mis 12 yn dangos bod hanner y grŵp yn parhau i golli pwysau neu ei gynnal o ganlyniad i fynychu’r rhaglen. Mae adborth yn awgrymu i’r cyfranogwyr wneud newidiadau i’w harferion bwyta ac ymarfer corff hefyd, ac yn datgan

“Mae wedi rhoi’r cymhelliad i mi gadw’n heini, gwneud ymarfer corff, bwyta’n iach a gofalu ar ôl fy hun” 

“cwrs rhagorol, rwyf wedi gwneud rhai o’r newidiadau sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn”.

Mae’r rhaglen ‘Bwyd Doeth am Byth’ yn gyfle i feithrin cysylltiadau partneriaeth â grwpiau cymunedol a rhoi gwybodaeth a chymorth i drigolion lleol gyflawni pwysau iach. Mae’n galluogi grwpiau cymunedol i gydweithio i wneud newidiadau i’w ffordd o fyw. Gellir darparu sesiynau olrhain hefyd, yn unol â chanllawiau arfer gorau, i gefnogi newid hirdymor i ffordd o fyw a hybu mentrau bwyta’n iach / ymarfer corff lleol.
 
 

Grŵp Bwyd Doeth am Oes Canol Wrecsam (Cymunedau yn Gyntaf).

 
 

I ganfod mwy am raglenni 'Bwyd Doeth am Oes' sy’n cael eu cynnal ym mhob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru, cysylltwch â’r Deietegwyr Cofrestredig canlynol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Rhian Marston: [email protected]  
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Lisa Bailey: [email protected]  
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Andrea Basu: [email protected]  
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cath Washbrook: [email protected]  
Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Shelley Wyer: [email protected]  
Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Claire Jones: [email protected]
Bwrdd Iechyd Powys, Rhiain Murphy: [email protected]  

 
 
 

 

 

Sgiliau Maeth am Oes Medi 25, 2015

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  WHO: Five keys to safer food

  5 years ago • 133,115
 • Video link

  A Recipe for Life - Nutrition in Early Years Seminar Highlights

  1 year ago • 3
 • Video link

  Andrea Basu, Boliau Bach/ Tiny Tums

  1 year ago • 1
 • Video link

  Sarah Andrews and Sarah Power, Healthy and Sustainable PreSchool Scheme Wales

  1 year ago • 2
 • Video link

  Dr Helen Crawley, Infant and young child nutrition: what needs to change?

  1 year ago • 2
 • Video link

  Lucy O'Loughlin Healthy Weight Healthy Wales

  1 year ago • 2
 • Video link

  Judith John, Food and Nutrition in Childcare Settings – Best Practice Guidance (2018)

  1 year ago • 1
 • Video link

  Obesity in Wales - The Stark Statistics

  8 years ago • 1,257
 • Video link

  Bwyd Caerdydd

  4 years ago • 2,649
 • Video link

  Sgiliau Maeth am Oes

  4 years ago • 64
 • Video link

  Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol – Gardd Gymunedol Sant Pedr, Caerdydd

  5 years ago • 641

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru