Maeth

Maeth

Mae maeth da – deiet digonol a chytbwys ynghyd â gweithgaredd corfforol rheolaidd yn hanfodol ar gyfer iechyd da. Gall maeth gwael arwain at lai o imiwnedd, mwy o debygolrwydd o gael clefydau, nam ar ddatblygiad corfforol a meddyliol, a llai o gynhyrchiant.

Nid oes un bwyd penodol yn cynnwys yr holl faethynnau hanfodol sydd eu hangen ar y corff i fod yn iach ac i weithio’n effeithlon. Mae angen i ddeiet iach a chytbwys gynnwys amrywiaeth o fwydydd o bob grŵp bwyd. Mae’r Canllaw Bwyta'n Iach yn dangos pa gyfran o fwydydd y dylid eu bwyta o’r grwpiau bwyd gwahanol er mwyn darparu deiet iach sy’n rhoi’r holl faethynnau sydd eu hangen ar y corff i fod yn heini ac iach.

Mae gan ddeiet swyddogaeth bwysig i’w chwarae mewn atal clefyd coronaidd y galon a chanser, y prif achosion marwolaeth yng Nghymru. Fel yng ngwledydd eraill y DU, nid yw ein deiet yng Nghymru yn dilyn argymhellion deietegol y llywodraeth. Mae angen polisïau a rhaglenni integredig lleol a chenedlaethol i hyrwyddo deiet iachach ac i leihau anghydraddoldebau iechyd yn effeithiol. (Bwyd a Lles, Asiantaeth Safonau Bwyd/Llywodraeth Cynulliad Cymru 2003).

Darllenwch fwy

 

Bwyd a Hwyl Caerdydd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Nododd 33% o oedolion yng Nghymru eu bod wedi bwyta pum dogn neu fwy o ffrwythau a llysiau y diwrnod blaenorol
Arolwg Iechyd Cymru 2013, 2014

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Bwyd Caerdydd

  3 years ago • 2,649
 • Video link

  Sgiliau Maeth am Oes

  3 years ago • 64
 • Video link

  Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol – Gardd Gymunedol Sant Pedr, Caerdydd

  3 years ago • 641

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru