Hyb Iechyd Brexit

Hyb Iechyd Brexit

Mae canlyniadau terfynol Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd (EU) yn 2016, a arweiniodd at Brydain yn paratoi i adael yr UE, heb eu sefydlu eto, ond mae’n anochel y bydd rhywfaint o effaith ar iechyd a lles y boblogaeth. Ers y canlyniad, mae nifer o gyhoeddiadau wedi cael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth a chyrff proffesiynol, yn edrych ar oblygiadau posibl Brexit ar sectorau gwahanol.

Trwy Hyb Iechyd Brexit, mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru’n edrych ar Brexit trwy lens penderfynyddion cymdeithasol yn bennaf, gyda’r nod o hysbysu ymarferwyr ynghylch yr hyn y gallai Brexit ei olygu i iechyd a lles y boblogaeth yn ei ystyr ehangach. Y nod yw cyflwyno’r deunydd ar y tudalennau hyn o safbwynt cytbwys sydd yn niwtral yn wleidyddol. Nid diben y tudalennau hyn yw nodi unrhyw beth pendant, ond i roi canllaw i’r trafodaethau a’r ystyriaethau presennol yn ymwneud â’r ystod o oblygiadau polisi posibl yn sgil gadael yr UE. Ynghyd â thudalennau perthnasol eraill, fel edrych ar Brexit trwy lens Cymru, ein gobaith yw y bydd y tudalennau hyn yn hysbysu ymarferwyr a sefydliadau wrth iddynt baratoi ar gyfer Brexit. 

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru