Diweithdra

Diweithdra

Mae diweithdra yn peryglu iechyd, ac mae'r risg yn uwch mewn rhanbarthau lle mae diweithdra yn gyffredin. Dengys tystiolaeth o nifer o wledydd, hyd yn oed o ystyried ffactorau eraill, fod pobl ddi-waith a'u teuluoedd yn wynebu risg sylweddol uwch o farw cyn pryd. Mae effeithiau diweithdra ar iechyd yn gysylltiedig â'r canlyniadau seicolegol a'r problemau ariannol a ddaw yn ei sgil – yn enwedig dyledion.

Mae'r effeithiau ar iechyd yn dechrau pan fydd pobl yn dechrau teimlo bod bygythiad i'w swyddi, hyd yn oed cyn iddynt golli eu swydd. Mae hyn yn dangos bod pryder am ansicrwydd hefyd yn niweidiol i iechyd. Dangoswyd bod ansicrwydd swyddi yn cynyddu effeithiau ar iechyd meddwl (yn enwedig pryder ac iselder), salwch hunangofnodedig, clefyd y galon a ffactorau risg ar gyfer clefyd y galon. Gan fod swyddi anfoddhaol neu ansicr yn gallu bod mor niweidiol â diweithdra, ni fydd cael swydd bob amser yn ddigon i ddiogelu iechyd corfforol ac iechyd meddwl: mae ansawdd swyddi yn bwysig hefyd. 'Social Determinants of Health: The Solid Facts, Second Edition gan Sefydliad Iechyd y Byd Ewrop

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

 

Enghraifft o gyflogaeth - Sgwrs Genedlaethol ar Anghydraddoldebau 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae dynion sydd wedi colli eu swyddi yn ddiweddar yn llawer mwy tebygol o ymddwyn mewn ffordd a fydd yn peryglu eu hiechyd fel ysmygu ac yfed sy'n peri problemau.
Ffynhonnell: ‘Sick of Being Unemployed - The health issues of out of work men and how support services are failing to address them’ gan Gulliford et al., Mehefin 2014

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Employment example - National Conversation on Health Inequalities

    3 years ago • 476

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru