Rhwydwaith Tlodi Bwyd Cymru

Rhwydwaith Tlodi Bwyd Cymru

Mae Rhwydwaith Tlodi Bwyd Cymru wedi cael ei sefydlu i wahodd partion â diddordeb i ymgysylltu yn yr agenda Tlodi Bwyd yng Nghymru a dysgu am weithgareddau Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru.

 

Diffiniad o Dlodi Bwyd

Mae tlodi bwyd yn golygu’r anallu i fforddio, neu gael mynediad i fwydydd sydd yn gwneud deiet sy’n dderbyniol o iach yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

 

Cymerwyd o: Poverty Bites: Food, Health and Poor Families gan Elizabeth Dowler, Sheila Turner a Barbara Dobson.  Cyhoeddwyd gan Child Poverty Action Group, 2001

 

Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru:

Cafodd Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru ei sefydlu mewn ymateb i ganlyniadau Melin Drafod a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Ebrill 2015.

Mae Cylch Gorchwyl Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru ar gael yma.

Mae'r gweithredoedd a'r trafodaethau  diweddaraf o gyfarfod diwethaf Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru ar gael yn yr adran adnoddau isod.

 

Rôl Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru:

Hwyluso gweithredu ar y weledigaeth i fynd i’r afael â thlodi bwyd, nawr ac yn y dyfodol.

  • Blaenoriaethu a dwyn ymlaen amcanion cytûn ar draws y Sector Cyhoeddus, Preifat a’r Trydydd Sector, gan ddatblygu gwaith y ‘Felin Drafod’ Tlodi Bwyd.
  • Eirioli pwysigrwydd bwyd maethlon a chynaliadwy fforddiadwy i bawb a’i effaith ar iechyd a lles, yr amgylchedd ac ansawdd bywyd.
  • Darparu astudiaethau achos, arfer gorau, a gwerthuso canlyniadau i gynghori ar fesurau a gwneud argymhellion i fynd i’r afael â thlodi bwyd.

 

Gweledigaeth Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru:

  • Galluogi pob unigolyn, teulu a chymuned i allu cael mynediad i fwyd fforddiadwy sydd yn ffurfio deiet sy’n dderbyniol o iach yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol bob dydd.
  • Dechrau mynd i’r afael â rhai o’r prif themâu sydd wedi dod i’r amlwg o’r diffiniadau a’r drafodaeth yn ymwneud â thlodi bwyd.

 

Themâu allweddol sy’n dod i’r amlwg o’r diffiniadau a’r trafodaethau yn ymwneud â thlodi bwyd neu ddiogelwch bwyd:

Argaeledd – a oes digon o fwyd, o ble y daw ein bwyd, a oes digon o ddewis?

Mynediad – a all pawb yn ein poblogaeth gael gafael ar fwyd, a oes ganddynt y sgiliau a’r cyfleusterau i wneud y defnydd gorau o’r bwyd sydd ar gael?

Fforddiadwyedd – a all unigolion incwm isel fforddio prynu bwydydd priodol ar gyfer deiet maethlon?

Maeth ac Ansawdd – a yw pobl yn bwyta’r math cywir o fwyd, yn y meintiau iawn ar gyfer eu hiechyd.

Cynaliadwyedd – allwn ni ddibynnu ar fynediad parhaus i fwyd; A fydd pawb bob amser yn gallu fforddio bwyd?

(Food Poverty: What Does the Evidence Tell Us, Maslen, C, Raffle A, Marriott, S, Smith N, Cyngor Dinas Bryste, 2013)

 

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru