Tlodi Bwyd

Tlodi Bwyd

Mae nifer o wahanol ffactorau gan gynnwys fforddiadwyedd, argaeledd, sgiliau coginio ac addysg wrth wraidd tlodi bwyd.

Ystyr tlodi bwyd yw pan na all unigolyn neu gartref gael bwyd iach a maethlon, na chael y bwyd yr hoffent ei fwyta.  Er bod mwy o ddewis bwyd ar gael yn y DU a’i fod yn fwy fforddiadwy, mae llawer o bobl yn bwyta’r hyn y gallant ei fforddio yn hytrach na’r hyn y maent am ei fwyta.

Y cysyniad sylfaenol yw cael digon o arian i fforddio prynu digon o fwyd, ond hyd yn oed os oes gan deuluoedd ddigon o arian i atal newynu, mae’r amcan mwyaf sylfaenol hwn yn ei gwneud yn llawer anoddach os mai dim ond amrywiaeth cyfyngedig iawn o fwyd sydd gan deulu i’w gynnig, neu ei fod prin yn gallu paratoi a choginio bwyd neu’n methu â gwneud hynny, neu os bydd argyfyngau sylfaenol eraill.  Mae’n golygu hefyd y gall tlodi bwyd yn aml arwain at fwyta mwy o fwyd o ansawdd isel os dyma’r dewis sydd ar gael a’r un mwyaf fforddiadwy.

O ganlyniad i’r cymysgedd cymhleth hwn o ffactorau, y bobl sydd ar incwm isel sy’n bwyta’r lleiaf o ffrwythau a llysiau ac sy’n llawer mwy tebygol o ddioddef clefydau sy’n gysylltiedig â deiet megis canser, diabetes, gordewdra a chlefyd coronaidd y galon.

Ceir sawl diffiniad o dlodi bwyd, sy’n ei gwneud yn anodd asesu lefelau tlodi bwyd yn y boblogaeth yn gywir, ond yr hyn sydd ganddynt i gyd yn gyffredin yw os yw deiet pobl o ansawdd gwael, ac nad oes ganddynt yr adnoddau na mynediad i ddigon o fwyd maethlon a/neu fwyd maethlon priodol sy’n angenrheidiol i fyw’n iach, yna maent mewn tlodi bwyd.

Yn ôl yr adroddiad seneddol Feeding Britain ar yr ymchwiliad i Newyn yn Deyrnas Unedig, a gyhoeddwyd yn 2014, dylai Prydain fod yn ‘Wlad Heb Newyn’ lle mae gan bawb yn y wlad hon yr adnoddau, y gallu a’r cyfleusterau i brynu, paratoi a choginio bwyd ffres, iach a fforddiadwy, waeth ble maent yn byw.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac amrywiaeth o randdeiliaid i ganfod a datblygu camau gweithredu allweddol yng Nghymru a allai helpu i leihau’r risg o dlodi bwyd ymysg pobl.

 

Bwyd a Hwyl Caerdydd

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru