Newid Ymddygiad

Newid Ymddygiad

Mae ymddygiad yn chwarae rhan bwysig yn iechyd pobl, er enghraifft gall ysmygu, deiet gwael, diffyg ymarfer corff a chymryd risgiau gyda rhyw achosi nifer fawr o glefydau. Yn ogystal, mae'r dystiolaeth yn dangos bod gwahanol batrymau ymddygiad wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn amgylchiadau cymdeithasol a materol pobl, a'u cyd-destun diwylliannol.

Mae gan ymyriadau er mwyn newid ymddygiad botensial enfawr i addasu patrymau presennol clefydau. Mae'n anodd newid rhagdueddiad i glefyd. Gall amgylchiadau cymdeithasol hefyd fod yn anodd eu newid, o leiaf yn y tymor byr i'r tymor canolig. Fodd bynnag, gall ymddygiad pobl - fel unigolion ac ar y cyd - fod yn haws ei newid.

Bydd nodi dulliau a strategaethau effeithiol sydd o fudd i'r boblogaeth gyfan yn galluogi ymarferwyr iechyd cyhoeddus, gwirfoddolwyr ac ymchwilwyr i weithredu'n fwy effeithiol, a chyflawni mwy o fanteision iechyd gyda'r adnoddau sydd ar gael.

Anghydraddoldebau Iechyd

Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng sefyllfa gymdeithasol ac economaidd ac iechyd. Yn y DU, ceir graddiant anghydraddoldebau iechyd, gyda'r lleiaf breintiedig yn profi'r iechyd gwaethaf. Gall amodau cymdeithasol ac economaidd atal pobl rhag newid eu hymddygiad i wella eu hiechyd a gall atgyfnerthu ymddygiad sy'n ei niweidio.

Mae anghydraddoldebau iechyd yn deillio o gyfres o ryngweithiadau cymhleth, gan gynnwys:

effeithiau hirdymor statws cymdeithasol difreintiedig

gwahaniaethau o ran mynediad i wybodaeth, gwasanaethau ac adnoddau

gwahaniaethau o ran dod i gysylltiad â risg

diffyg rheolaeth dros eich amgylchiadau bywyd eich hun

system iach a all atgyfnerthu anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd

Mae'r ffactorau hyn i gyd yn effeithio ar allu pobl i wrthsefyll y straen fiolegol, gymdeithasol, seicolegol ac economaidd a all sbarduno afiechyd. Maent hefyd yn effeithio ar y gallu i newid ymddygiad.

Gall gweithredoedd a fydd yn arwain at newid ymddygiad gael eu cyflawni ar lefel unigol, aelwyd, cymuned neu boblogaeth gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau neu dechnegau. Nid yw'r canlyniadau o reidrwydd yn digwydd ar yr un lefel â'r ymyriad ei hun. Er enghraifft, gall ymyriadau ar lefel poblogaeth effeithio ar unigolion a'r gymuned – a gall ymyriadau ar lefel deuluol effeithio ar boblogaethau cyfan.

Mae digwyddiadau neu bwyntiau pontio sylweddol ym mywydau pobl yn gyfle pwysig i ymyrryd ar rai o'r lefelau neu ar bob un ohonynt, oherwydd ar yr adeg honno bydd pobl yn adolygu eu hymddygiad eu hunain ac yn cysylltu â gwasanaethau. Mae pwyntiau pontio nodweddiadol yn cynnwys: gadael yr ysgol, ymuno â'r gweithlu, dod yn rhiant, colli swydd, ymddeoliad a phrofedigaeth.

NICE 2007

 

Cyfweld Ysgogiadol

Mae hybu iechyd yn rhan o lawer o ymgyngoriadau gofal sylfaenol, boed yn gyngor am ymarfer corff, colli pwysau, ysmygu neu alcohol. Mae'r ymgyngoriadau hyn yn aml yn llawn anawsterau, oherwydd bod llawer o gleifion yn gwrthod gadael i bobl ddweud wrthynt beth i'w wneud a beth sy'n dda iddynt. Credir bod symud o'r arddull uniongyrchol hwn o ymgynghori i arddull fwy arweiniol sy'n annog cymhelliant cleifion yn cynyddu llwyddiant hybu iechyd.

Datblygwyd cyfweld ysgogiadol yn wreiddiol ym maes cwnsela i'r rhai sy'n gaeth i sylweddau, ond mae hefyd wedi'i ddefnyddio i hyrwyddo newid ymddygiad mewn amrywiaeth eang o leoliadau gofal iechyd, fel rhoi'r gorau i ysmygu, colli pwysau a hyrwyddo mwy o weithgaredd corfforol.

Ceir tystiolaeth gynyddol o'i effeithiolrwydd, gydag 80% o blith 72 o astudiaethau yn canfod bod cyfweld ysgogiadol wedi perfformio'n well na dulliau traddodiadol o roi cyngor. Mae'n gysylltiedig â dull ymgynghori sy'n dangos mwy o barch ac sy'n llai ymosodol - mae hyn yn teimlo'n well yn broffesiynol ac yn sicr mae'n fwy pleserus i feddygon a'u cleifion.

Motivate 2 Move 2015

http://gpcpd.walesdeanery.org/images/M2M_version_3.1.pdf

Darllenwch fwy

 

Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae gosod nodau, cynllunio gweithredu a dulliau adborth a monitro yn effeithiol fel rhan o ymyriadau ymddygiad i unigolion ar alcohol, deiet, gweithgaredd corfforol ac ysmygu. Mae cymorth cymdeithasol hefyd yn effeithiol ar gyfer yr ymddygiad hwn ac er mwyn ein helpu i newid ymddygiad rhywiol
NICE 2013

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Newid Ymddygiad ac Ymddygiadau Caethiwus: Wynford Ellis Owen*

  2 years ago • 169
 • Video link

  Theory of Planned Behaviour

  5 years ago • 155,499
 • Video link

  Health Behaviour in School-aged Children

  7 years ago • 4,043

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru