Anghydraddoldebau Iechyd

Anghydraddoldebau Iechyd

Mae annhegwch ym maes iechyd yn anghydraddoldebau iechyd y gellir eu hosgoi rhwng grwpiau o bobl o fewn gwledydd a rhwng gwledydd.  Deillia'r annhegwch hwn o anghydraddoldebau o fewn cymdeithas a rhwng cymdeithasau.  Amodau cymdeithasol ac economaidd a'u heffeithiau ar fywydau pobl sy'n pennu eu risg o salwch a'r camau a gymerir i'w hatal rhag mynd yn sâl neu i drin salwch pan fydd yn digwydd.

Y rhai tlotaf un, ym mhob cwr o'r byd, sydd â'r iechyd gwaethaf.  O fewn gwledydd, dengys y dystiolaeth yn gyffredinol mai yr isaf yw safle economaidd-gymdeithasol unigolyn, y gwaethaf yw ei iechyd.  Ceir graddiant cymdeithasol ym maes iechyd sy'n mynd o frig y sbectrwm economaidd-gymdeithasol i'r gwaelod.  Dyma ffenomen fyd-eang a welir mewn gwledydd sydd ag incwm isel, canolig ac uchel.  Mae'r graddiant cymdeithasol ym maes iechyd yn golygu bod annhegwch ym maes iechyd yn effeithio ar bawb.

Mae'r cyd-destun byd-eang yn effeithio ar sut y mae cymdeithasau yn ffynnu drwy ei effaith ar gysylltiadau rhyngwladol a normau a pholisïau domestig.  Mae'r rhain yn eu tro yn llunio'r ffordd y mae cymdeithas, yn genedlaethol ac yn lleol, yn trefnu ei hun, gan arwain at fathau o safle cymdeithasol a hierarchaeth, ble y caiff y boblogaeth ei threfnu yn unol ag incwm, addysg, galwedigaeth, rhyw, hil/ethnigrwydd a ffactorau eraill.  Mae lle pobl o fewn hierarchaeth gymdeithasol yn effeithio ar yr amodau y maent yn tyfu, yn dysgu, yn byw ac yn gweithio ynddynt a'u hoedran, pa mor agored ydynt i salwch a chanlyniadau salwch.

(WHO, 2015)

 

Ddaear Fach. Rhifyn 2012. Fersiwn swyddogol   

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Julian Tudor Hart Lecture 2016, given by Professor Danny Dorling

    4 years ago • 97
  • Video link

    The Miniature Earth Project

    10 years ago • 727,652

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru