Ynni

Ynni

Ynni yw’r tanwydd ar gyfer byw bob dydd. Mae ynni’n hanfodol i iechyd, datblygiad a bywoliaeth –p’un a gaiff ei ddefnyddio y tu mewn i’r cartref, i goginio neu wresogi, neu yn ein dinasoedd a’n trefi, ar gyfer trafnidiaeth a gweithgareddau cynhyrchiol. Ond eto gall y defnydd o ynni fod yn niweidiol i iechyd – yn enwedig mewn cymdeithasau tlawd lle y gall dulliau annigonol neu anaddas o wresogi, coginio a thrafnidiaeth ddiraddio amgylcheddau’r cartref a’r gymuned, a chael effaith ddifrifol ar iechyd. Sefydliad Iechyd y Byd, 2015

Tlodi Tanwydd

Gellir mesur tlodi tanwydd yn erbyn dau ddiffiniad: incwm llawn ac incwm sylfaenol. Mae’r diffiniad incwm llawn, a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru fel y prif fesur yn ei datganiad ystadegol diweddaraf, fel a ganlyn: Dywedir bod aelwyd mewn tlodi tanwydd os, er mwyn cynnal system wresogi foddhaol, y bydd yn gorfod gwario mwy na 10% o’i hincwm (gan gynnwys Budd-dal Tai neu Gymhorthdal Incwm ar gyfer Llog Morgais) ar yr holl danwydd a ddefnyddir yn yr aelwyd [fy mhwyslais]. Ystyrir bod aelwyd mewn tlodi tanwydd incwm sylfaenol os bydd yn gorfod gwario mwy na 10 y cant o’i hincwm (ac eithrio Budd-dal Tai neu Gymhorthdal Incwm ar gyfer Llog Morgais) ar yr holl danwydd a ddefnyddir yn yr aelwyd. Ystyrir bod aelwyd mewn tlodi tanwydd difrifol os bydd yn gwario mwy nag 20 y cant o’i hincwm ar danwydd yr aelwyd. Gan Tlodi Tanwydd:  Hysbysiad Hwylus. Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ebrill  2011

 

Ynni, gadewch i ni ei arbed!

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae dros 4 miliwn o bobl yn marw cyn pryd o salwch y gellir ei briodoli i lygredd aer y cartref yn sgil coginio gyda thanwydd solet.
www.who.int

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Energy, let's save it! European Commission

    11 years ago • 884,359

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru