Dŵr a Glanweithdra

Dŵr a Glanweithdra

Mae ansawdd dŵr, boed i’w yfed, at ddibenion amaethyddol neu hamdden, yn hollbwysig ar gyfer iechyd pob poblogaeth. Yng Nghymru, mae cwmnïau dŵr yn darparu dŵr yfed sy’n iach ac yn ddiogel, yn unol â safonau ansawdd dŵr perthnasol. 

Ar brydiau, gall lefelau uwch o gemegau niweidiol fod yn bresennol mewn dŵr, o ffynonellau naturiol, gweithgareddau amaethyddol neu ddiwydiannol, neu yn dilyn gollyngiad damweiniol. Mae yfed dŵr sydd wedi’i lygru â chemegau o’r fath yn gallu arwain at effeithiau iechyd acíwt a hirdymor. Gall dŵr yfed hefyd fod yn gyfrifol am ledaenu clefydau heintus os yw wedi’i lygru’n fiolegol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ansawdd dŵr, a rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y cyd-destun hwn, drwy fynd i wefan -Is-adran Diogelu Iechyd,  Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yn fyd-eang

Mae cryn dipyn o waith ymchwil wedi’i wneud ar fynediad i gyflenwad dŵr/glanweithdra ac iechyd. Amcangyfrifir y gall darparu dŵr a glanweithdra digonol leihau cyfraddau afiachusrwydd o ganlyniad i ddolur rhydd hyd at 46%, ac mae cysylltiadau cryf rhwng cyflenwad dŵr a glanweithdra gwell a gwelliant sylweddol yn statws maethol plant (Seager et al. 1998). Un enghraifft o’r berthynas gadarn rhwng mynediad anghyfartal i ddŵr ac anghydraddoldebau iechyd yw’r enghraifft yn Ne Affrica, lle y canfuwyd bod cartrefi sy’n storio dŵr (h.y. sy’n gorfod ei gasglu o ffynhonnell ddŵr gymunedol) 4.6 gwaith yn fwy tebygol o gael dolur rhydd o gymharu â’r rhai sydd â chyflenwad dŵr yn y tŷ ac nad oes yn rhaid iddynt storio dŵr (Thomas 1998). Canfu arolwg yn Bangalore yn 2000 fod dwy ran o dair o’r cartrefi yn y ddinas yn nodi bod ganddynt doiled yn yr adeilad ond nad oedd tap yn y toiled yn llai na hanner o’r rhain a dim ond pedwar y cant oedd â thanc fflysio (Sinclair Knight Merz ac Egis Consulting 2002). Roedd wyth ar hugain y cant yn rhannu toiled â chartrefi eraill, roedd pedwar y cant yn defnyddio toiledau cyhoeddus, a dywedodd llawer o ddefnyddwyr fod y toiledau cyhoeddus hyn yn fudr, nad oeddent yn cael eu glanhau yn rheolaidd ac nad oedd golau ynddynt. Dywedodd un y cant eu bod yn ysgarthu yn yr awyr agored. Mae’r materion glanweithdra hyn sy’n ymwneud ag iechyd wedi’u graddio’n gymdeithasol.

'Improving urban health equity through action onthe social and environmental determinants of health'

 

 

Gwaith dŵr

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae bron 500,000 o blant yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i ddolur rhydd a achosir gan dd?r annigonol a glanweithdra gwael. Mae hynny dros 1,400 o blant y dydd.
Water Aid UK yn

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru