Datblygu Cynaliadwy

Datblygu Cynaliadwy

"Mae iechyd yn hanfodol ar gyfer datblygiad dynol cynaliadwy, fel hawl ddynol ddiymwad ac mae'n elfen hanfodol sy'n cyfrannu at dwf economaidd cymdeithas. Mae iechyd hefyd yn fesur cyfunol da o gynnydd gwledydd tuag at gyflawni datblygiad cynaliadwy. Mae'n cyfrannu at ddatblygiad cenedlaethol drwy gyflogaeth gynhyrchiol, llai o wariant ar ofal salwch a mwy o gydlyniant cymdeithasol.

Drwy hyrwyddo iechyd da ym mhob oedran, mae manteision datblygu yn ymestyn ar draws y cenedlaethau. Gall buddsoddiadau ym maes gofal iechyd sylfaenol hybu iechyd ar draws pob grŵp cymdeithasol a lleihau anghydraddoldebau iechyd o fewn gwledydd a rhyngddynt.

Bydd gwella perfformiad y systemau iechyd drwy wella adnoddau ariannol a dynol, defnydd priodol o dechnoleg, grymuso cymunedau a threfniadau llywodraethu da yn hyrwyddo'r agenda hon. Dylid defnyddio'r potensial i ddarparu cyflogaeth ar raddfa fawr i weithwyr iechyd rheng flaen, yn enwedig i fenywod a phobl ifanc, i gryfhau'r economi a gwella gwasanaethau iechyd."

(Sustainable Development Solutions Network, 2015)

 

Mae Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu 'egwyddor datblygu cynaliadwy' sy'n dweud wrth sefydliadau sut i fodloni eu dyletswydd yn unol â'r Ddeddf. Dyma animeiddiad byr sy'n esbonio'r Ddeddf yn fanylach.

 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 Beth yw Datblygu Cynaliadwy?

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae allyriadau carbon deuocsid byd-eang wedi cynyddu mwy na 46 y cant ers 1990.
Taflen Effeithiau We Can End Poverty , Y Cenhedloedd Unedig (2015)

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Animeiddio Iechyd a Gofal Cynaliadwy

 • Video link

  Sut y gall y trydydd sector gyfrannu at y nodau llesiant?

  3 years ago • 137
 • Video link

  What is Sustainable Development?

  5 years ago • 168,841
 • Video link

  'We The People' for The Global Goals

  5 years ago • 4,924
 • Video link

  Coedwig GIG, Y Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy

  7 years ago • 1,756

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru