Yr Amgylchedd Adeiledig

Yr Amgylchedd Adeiledig

Mae llawer o sylw wedi cael ei roi i effaith yr amgylchedd adeiledig ar iechyd. Yn hanesyddol, deilliodd y cysyniad o iechyd cyhoeddus o’r angen i fynd i’r afael â phroblemau iechyd a oedd yn gysylltiedig â thai, glanweithdra a datblygiad cyflym trefi a dinasoedd o’r 18fed ganrif ymlaen. Aethpwyd i’r afael â’r materion hyn yn effeithiol gan ymarferwyr iechyd cyhoeddus a oedd yn gweithio’n agos â pheirianwyr sifil, cynllunwyr, penseiri a disgyblaethau eraill a oedd yn datblygu o ganlyniad i’r awdurdodau dinesig a ffurfiwyd o’r newydd ar y pryd.


Fodd bynnag, roedd y materion iechyd yn ystod y rhan fwyaf o’r cyfnod hwnnw yn gysylltiedig â chlefydau heintus megis colera a theiffoid. Mae hanes diweddar wedi symud y ffocws tuag at glefydau cronig newydd nad ydynt yn drosglwyddadwy, megis clefyd y galon, strôc a diabetes, ac mae rôl yr amgylchedd adeiledig a’r rhai hynny sy’n gysylltiedig â’i gynllunio a’i adeiladu yr un mor bwysig ag yr oedd wrth ymdrin â’r problemau cynharach.


Mae’r cynnydd cyflym mewn gordewdra a’r cysylltiad amlwg â’r clefydau cronig hyn wedi hoelio’r sylw unwaith eto at ddylanwad yr amgylchedd ar ymddygiad iechyd a chanlyniadau iechyd sy’n bethau y mae’r amgylchedd adeiledig, wrth gwrs, yn cyfrannu’n helaeth atynt.

Fodd bynnag, y tu hwnt i effeithiau uniongyrchol gweithgaredd corfforol a chael gafael ar fwyd iach, mae tystiolaeth ac ystod o gamau a syniadau eraill yn dod i’r amlwg sy’n ymwneud ag effeithiau eraill yr amgylchedd adeiledig sy’n gysylltiedig ag iechyd, gan gynnwys yr effaith ar iechyd meddwl a lles, canfyddiadau pobl o ddiogelwch, mynediad i grwpiau sy’n agored i niwed a llygredd diwydiannol.  

 

Cornel Cartwnau: Pos Amgylchedd Adeiledig

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Dylunio stryd Sustrans yng Nghymru: dylunio strydoedd i bobl

  2 years ago • 529
 • Video link

  Michael Chang: Developing the Wales Planning for Health and Wellbeing Briefing. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 11
 • Video link

  Stuart Williams: Planning and Health. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 26
 • Video link

  Dr Barry Lambe: Irelands Smarter Travel Programme. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 26
 • Video link

  Dr Tim Jones: Electrifying Wellbeing. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 44
 • Video link

  Offeryn Tuedd i Feicio (PCT)

  3 years ago • 2,176
 • Video link

  The Built Environment Puzzle, The Colorado Health Foundation

  8 years ago • 3,367
 • Video link

  Iechyd a Lles, Cyfoeth Naturiol Cymru

  4 years ago • 13

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru