Cyn-filwyr

Cyn-filwyr

Cyn-filwr yw rhywun sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog am ddiwrnod o leiaf. Mae tua 2.8m o gyn-filwyr yn y DU. Pan fydd dynion a menywod yn gadael y lluoedd arfog, bydd eu gofal iechyd yn gyfrifoldeb i’r GIG. Mae gan bob cyn-filwr hawl i gael blaenoriaeth i ofal y GIG (yn cynnwys gofal ysbyty, sylfaenol neu gymunedol) yn ymwneud â chyflyrau sydd yn gysylltiedig â’u cyfnod yn y lluoedd arfog (yn ymwneud â gwasanaeth).  Fodd bynnag, mae hyn bob amser yn amodol ar angen clinigol ac nid yw’n rhoi hawl i chi neidio o flaen rhywun ag angen clinigol uwch.  Am fwy o wybodaeth am ddyletswydd gofal i bersonél gwasanaeth, darllenwch Gyfamod y Lluoedd Arfog (PDF)

Nid yw’r rhan fwyaf o bersonél milwrol Prydain yn profi problemau iechyd meddwl tra’u bod yn gwasanaethu, nac ar ôl hynny yn ystod eu bywyd y tu hwnt i’r lluoedd arfog.

Fodd bynnag, maent yn wynebu peryglon unigryw wrth wasanaethu a gall fod angen triniaethau penodol a gwasanaethau iechyd meddwl penodol arnynt.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Fideo swyddogol Cymdeithas Cyn-filwyr y DU (VAUK)

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae 1 o bob 5 Cyn-filwr yn debygol o ddioddef o salwch meddwl cyffredin – megis iselder, gorbryder neu gamddefnyddio sylweddau (alcohol yn gyffredinol) – a achoswyd neu a waethygwyd gan eu profiadau yn y Lluoedd Arfog.
Ffynhonnell: Combat Stress – Myth Busters

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru