Dynion

Dynion

Mae gan ddynion a menywod lawer o bryderon iechyd cyffredin, ond mae llawer o wahaniaethau rhwng y rhywiau hefyd, megis eu cyfansoddiad biolegol, y rolau a’r cyfrifoldebau traddodiadol y mae cymdeithas yn parhau i’w cyfleu, a’u statws o fewn y teulu a’r gymuned. 

Mae llawer o effeithiau iechyd sy’n fwy cyffredin ymhlith dynion. Er enghraifft, dengys tystiolaeth ddiweddar gan Ranbarth Ewropeaidd Sefydliad Iechyd y Byd fod dynion dair gwaith yn fwy tebygol o ddioddef dynladdiad, ac mai dynion rhwng 30 a 59 oed sy’n wynebu’r risg fwyaf. 

Yn ddiweddar dangoswyd bod nifer yr hunanladdiadau ymhlith dynion yng Nghymru wedi codi 23 y cant rhwng 2012 a 2013, ac ar draws y Deyrnas Unedig roedd nifer yr hunanladdiadau ymhlith dynion yn 2013 ar eu huchaf ers 2001. Yn 2013 roedd cyfradd uchaf yr hunanladdiadau ymhlith dynion yn y DU yn y grŵp oedran 45 i 59 oed, sef 25.1 o farwolaethau fesul 100,000, y gyfradd uchaf ar gyfer y grŵp oedran hwnnw ers 1981.

Canser y prostad yw’r canser mwyaf cyffredin ymhlith dynion yn y DU. 

You must install Adobe Flash to view this content.

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn y DU, roedd cyfradd yr hunanladdiadau ymysg dynion fwy na thair gwaith yn uwch na’r gyfradd ymysg menywod, sef 19.0 o farwolaethau ymysg dynion fesul 100,000 o gymharu â 5.1 o farwolaethau ymysg menywod.
Ffynhonnell: ONS

Videos

  • Video link

    Cefnogwyr Pêl-droed yn Hyfforddi

    6 years ago • 703 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru