Carcharorion

Carcharorion

Mae mwynhau iechyd meddwl a chorfforol o’r safon uchaf posibl yn hawl dynol sylfaenol i bob unigolyn yn ddiwahân. Fodd bynnag, mae carcharorion yn ysgwyddo baich anghyfartal o ran problemau iechyd gan fod eu hanghenion iechyd yn cael eu hesgeuluso’n aml. Mae Egwyddorion Sylfaenol y Cenhedloedd Unedig (1990) ar gyfer Trin Carcharorion yn nodi y caiff "carcharorion fynediad at y gwasanaethau iechyd sydd ar gael yn y wlad heb wahaniaethu ar sail eu sefyllfa gyfreithiol" (Egwyddor 9, A/RES/45/111).

Yn y cyd-destun hwn, mae angen ymdrechion pellach i sicrhau bod carchardai’n hybu iechyd drwy wneud y canlynol:

  • darparu gwasanaethau iechyd hafal i’r hyn a ddarperir ar hyd a lled y wlad;
  • lleihau’r peryglon i iechyd gymaint â phosibl;
  • parchu urddas a hawliau dynol pob carcharor.

Sefydliad Iechyd y Byd - Carchardai

 


Dyfarniadau CSJ: Waliau Anweledig Cymru - Enillydd Gwobr Teulu 

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

 

Mae plant carcharorion dair gwaith yn fwy tebygol o ddioddef o broblemau iechyd meddwl a/neu ymddygiad gwrthgymdeithasol o gymharu â phlant eraill.
Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai, ‘Prison – The Facts’, Papurau Briffio Bromley, Haf 2014

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru