Pobl ag Anableddau Corfforol a Synhwyraidd

Pobl ag Anableddau Corfforol a Synhwyraidd

Mae’r Dosbarthiad Rhyngwladol o Weithrediad, Anabledd ac Iechyd (ICF) yn diffinio anabledd fel term cyffredinol ar gyfer namau a chyfyngiadau ar weithgaredd a chyfranogiad. Anabledd yw’r rhyngweithio rhwng unigolion â chyflwr iechyd (e.e. parlys yr ymennydd, syndrom Down ac iselder) a ffactorau personol ac amgylcheddol (e.e. agweddau negyddol, trafnidiaeth ac adeiladau cyhoeddus anhygyrch, a diffyg cymorth mewn cymdeithas).

Mae pobl anabl yn dweud eu bod yn defnyddio bod angen mwy o ofal iechyd arnynt na phobl nad ydynt yn ac nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu i’r un graddau. Er enghraifft, dangosodd arolwg diweddar o bobl ag anhwylderau meddwl difrifol na chafodd rhwng 35% a 50% o bobl mewn gwledydd datblygedig, a rhwng 76% a 85% mewn gwledydd sy’n datblygu, unrhyw driniaeth yn ystod y flwyddyn cyn yr astudiaeth.

Anaml iawn y mae gweithgareddau hybu iechyd a gweithgareddau atal salwch yn targedu pobl anabl. Er enghraifft mae menywod anabl yn cael eu sgrinio’n llai aml ar gyfer canser y fron a chanser serfigol na menywod nad ydynt yn anabl. Mae pobl sydd â nam deallusol a diabetes yn llai tebygol o gael archwiliad pwysau. Mae pobl ifanc ac oedolion anabl yn fwy tebygol o beidio â chael eu cynnwys mewn rhaglenni addysg rhyw.

Sefydliad Iechyd y Byd ‘Anabledd ac Iechyd’

 

Golwg, Dementia a Chwympiadau           

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae anabledd yn fwy cyffredin mewn gwledydd ag incwm is nag mewn gwledydd ag incwm uwch. Mae anabledd yn fwy cyffredin ymysg menywod, pobl h?n, plant ac oedolion tlawd.
Sefydliad Iechyd y Byd ‘10 facts on disability’

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru