Pobl ag Anableddau Corfforol a Synhwyraidd

Pobl ag Anableddau Corfforol a Synhwyraidd

Mae’r Dosbarthiad Rhyngwladol o Weithrediad, Anabledd ac Iechyd (ICF) yn diffinio anabledd fel term cyffredinol ar gyfer namau a chyfyngiadau ar weithgaredd a chyfranogiad. Anabledd yw’r rhyngweithio rhwng unigolion â chyflwr iechyd (e.e. parlys yr ymennydd, syndrom Down ac iselder) a ffactorau personol ac amgylcheddol (e.e. agweddau negyddol, trafnidiaeth ac adeiladau cyhoeddus anhygyrch, a diffyg cymorth mewn cymdeithas).

Mae pobl anabl yn dweud eu bod yn defnyddio bod angen mwy o ofal iechyd arnynt na phobl nad ydynt yn ac nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu i’r un graddau. Er enghraifft, dangosodd arolwg diweddar o bobl ag anhwylderau meddwl difrifol na chafodd rhwng 35% a 50% o bobl mewn gwledydd datblygedig, a rhwng 76% a 85% mewn gwledydd sy’n datblygu, unrhyw driniaeth yn ystod y flwyddyn cyn yr astudiaeth.

Anaml iawn y mae gweithgareddau hybu iechyd a gweithgareddau atal salwch yn targedu pobl anabl. Er enghraifft mae menywod anabl yn cael eu sgrinio’n llai aml ar gyfer canser y fron a chanser serfigol na menywod nad ydynt yn anabl. Mae pobl sydd â nam deallusol a diabetes yn llai tebygol o gael archwiliad pwysau. Mae pobl ifanc ac oedolion anabl yn fwy tebygol o beidio â chael eu cynnwys mewn rhaglenni addysg rhyw.

Sefydliad Iechyd y Byd ‘Anabledd ac Iechyd’

 

Golwg, Dementia a Chwympiadau           

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Hyd yn oed mewn gwledydd ag incwm uchel, nid yw anghenion rhwng 20% a 40% o bobl anabl yn cael eu diwallu’n gyffredinol o ran cael cymorth â gweithgareddau dyddiol. Yn Unol Daleithiau America, mae 70% o oedolion yn dibynnu ar deulu a ffrindiau am gymorth â gweithgareddau dyddiol.
Sefydliad Iechyd y Byd ‘10 facts on disability

Videos

  • Video link

    EFDS- reaching more people through inclusive and accessible communications

    5 years ago • 4,535 views
  • Video link

    Breast Test Wales Wheelchair Accessible Mobile Screening Tour

    10 years ago • 2,420 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru