Pobl ag Anableddau Corfforol a Synhwyraidd

Pobl ag Anableddau Corfforol a Synhwyraidd

Mae’r Dosbarthiad Rhyngwladol o Weithrediad, Anabledd ac Iechyd (ICF) yn diffinio anabledd fel term cyffredinol ar gyfer namau a chyfyngiadau ar weithgaredd a chyfranogiad. Anabledd yw’r rhyngweithio rhwng unigolion â chyflwr iechyd (e.e. parlys yr ymennydd, syndrom Down ac iselder) a ffactorau personol ac amgylcheddol (e.e. agweddau negyddol, trafnidiaeth ac adeiladau cyhoeddus anhygyrch, a diffyg cymorth mewn cymdeithas).

Mae pobl anabl yn dweud eu bod yn defnyddio bod angen mwy o ofal iechyd arnynt na phobl nad ydynt yn ac nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu i’r un graddau. Er enghraifft, dangosodd arolwg diweddar o bobl ag anhwylderau meddwl difrifol na chafodd rhwng 35% a 50% o bobl mewn gwledydd datblygedig, a rhwng 76% a 85% mewn gwledydd sy’n datblygu, unrhyw driniaeth yn ystod y flwyddyn cyn yr astudiaeth.

Anaml iawn y mae gweithgareddau hybu iechyd a gweithgareddau atal salwch yn targedu pobl anabl. Er enghraifft mae menywod anabl yn cael eu sgrinio’n llai aml ar gyfer canser y fron a chanser serfigol na menywod nad ydynt yn anabl. Mae pobl sydd â nam deallusol a diabetes yn llai tebygol o gael archwiliad pwysau. Mae pobl ifanc ac oedolion anabl yn fwy tebygol o beidio â chael eu cynnwys mewn rhaglenni addysg rhyw.

Sefydliad Iechyd y Byd ‘Anabledd ac Iechyd’

 

Golwg, Dementia a Chwympiadau           

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae 15% o boblogaeth y byd, sef rhwng 110-190 miliwn o oedolion, yn cael anawsterau sylweddol i weithredu. Mae cyfraddau anabledd yn cynyddu o ganlyniad i’r ffaith bod y boblogaeth yn heneiddio a’r cynnydd byd-eang mewn cyflyrau iechyd cronig
Sefydliad Iechyd y Byd ‘10 facts on disability’

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru