Rhieni

Rhieni

Defnyddir y term ‘rhiant’ yma i gyfeirio at bawb sy’n ‘rhianta’ – gan gynnwys rhieni biolegol, llys-rieni, rhieni sy’n mabwysiadu a gofalwyr eraill.

Mae rhianta yn weithgaredd a gyflawnir gan y rhai sy’n magu plant. Mae hyn yn cynnwys mamau a thadau, gofalwyr maeth a rhieni sy’n mabwysiadu, llys-rieni a neiniau a theidiau. Mae’r rhain oll yn chwarae rhan holl bwysig i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i’r plant dan eu gofal, gan ddarparu’r sylfaen orau ar gyfer twf a datblygiad plant a phobl ifanc. Mae llawer o ffyrdd y gellir helpu teuluoedd i fagu eu plant. Gall cymorth emosiynol, gwybodaeth amserol, camau ymarferol ac ataliol a rhwydwaith o gymorth rhianta a pherthynas fod yn hanfodol er mwyn helpu rhai teuluoedd i ymdopi. Mae ansawdd y berthynas y mae rhieni yn ei meithrin â’u babanod a’u plant yn hollbwysig o ran datblygiad emosiynol a chymdeithasol eu plant. Caiff iechyd meddwl a lles da yn ddiweddarach mewn bywyd eu pennu yn ystod babanod, oherwydd dyma’r adeg y gwneir cysylltiadau yn yr ymennydd mewn ymateb i brofiadau cynnar a dylanwadau gan y rhai sy’n darparu gofal.

 

Iselder ôl-enedigol yw un o’r ffactorau a nodir amlaf sy’n rhwystro mamau rhag rhoi gofal a sicrhau ymlyniad cadarn â’u babanod, ac mae cynifer â 35% o famau newydd yn nodi bod eu hwyliau yn newid yn aml a bod hyn yn amharu ar y broses o feithrin y cysylltiadau cymdeithasol ac emosiynol sy’n hanfodol ar gyfer anghenion datblygiadol y baban.

Golyga amrywiaeth mewn bywyd teuluol nad yw dull gweithredu cyffredinol yn debygol o fod yn llwyddiannus nac yn addas i bawb. Mae angen i rieni allu cael gafael ar wybodaeth, cyngor a chymorth sy’n cyfateb i’w hanghenion. Mae angen sicrhau bod cymorth rhianta ar gael i bawb sy’n chwarae rhan allweddol mewn magu plant. Mae rhianta da yn parchu buddiannau a hawliau’r plentyn, ac yn allweddol er mwyn sicrhau canlyniadau llwyddiannus i’r plant.

Nodwyd mai rhianta yw’r newidyn mwyaf o ran canlyniadau iechyd i blant, yn benodol: cyfraddau damweiniau, beichiogrwydd ymhlith merched yn eu harddegau, camddefnyddio sylweddau, triwantiaeth, gwaharddiadau o ysgolion, a thangyflawni, cam-drin plant, cyflogadwyedd, troseddau ymhlith pobl ifanc a salwch meddwl. Ystyrir hefyd mai rhianta yw’r dylanwad pwysicaf ar hunanhyder. Mae hunanhyder isel yn ffactor risg ar gyfer ystod eang o broblemau seicolegol ac ymddygiadol.

Darllenwch fwy

 

 Saith cyngor defnyddiol ar rianta 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Single parents’ risk of poverty has fallen over the past decade, yet those in single parent families are still nearly twice as likely to be in poverty as those in couple parent families.
Gingerbread

Videos

  • Video link

    Seven top parenting tips

    3 years ago • 7,112 views
  • Video link

    NSPCC: Rhieni sy’n poeni am radicaleiddio

    4 years ago • 21,506 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru