Rhieni

Rhieni

Defnyddir y term ‘rhiant’ yma i gyfeirio at bawb sy’n ‘rhianta’ – gan gynnwys rhieni biolegol, llys-rieni, rhieni sy’n mabwysiadu a gofalwyr eraill.

Mae rhianta yn weithgaredd a gyflawnir gan y rhai sy’n magu plant. Mae hyn yn cynnwys mamau a thadau, gofalwyr maeth a rhieni sy’n mabwysiadu, llys-rieni a neiniau a theidiau. Mae’r rhain oll yn chwarae rhan holl bwysig i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i’r plant dan eu gofal, gan ddarparu’r sylfaen orau ar gyfer twf a datblygiad plant a phobl ifanc. Mae llawer o ffyrdd y gellir helpu teuluoedd i fagu eu plant. Gall cymorth emosiynol, gwybodaeth amserol, camau ymarferol ac ataliol a rhwydwaith o gymorth rhianta a pherthynas fod yn hanfodol er mwyn helpu rhai teuluoedd i ymdopi. Mae ansawdd y berthynas y mae rhieni yn ei meithrin â’u babanod a’u plant yn hollbwysig o ran datblygiad emosiynol a chymdeithasol eu plant. Caiff iechyd meddwl a lles da yn ddiweddarach mewn bywyd eu pennu yn ystod babanod, oherwydd dyma’r adeg y gwneir cysylltiadau yn yr ymennydd mewn ymateb i brofiadau cynnar a dylanwadau gan y rhai sy’n darparu gofal.

 

Iselder ôl-enedigol yw un o’r ffactorau a nodir amlaf sy’n rhwystro mamau rhag rhoi gofal a sicrhau ymlyniad cadarn â’u babanod, ac mae cynifer â 35% o famau newydd yn nodi bod eu hwyliau yn newid yn aml a bod hyn yn amharu ar y broses o feithrin y cysylltiadau cymdeithasol ac emosiynol sy’n hanfodol ar gyfer anghenion datblygiadol y baban.

Golyga amrywiaeth mewn bywyd teuluol nad yw dull gweithredu cyffredinol yn debygol o fod yn llwyddiannus nac yn addas i bawb. Mae angen i rieni allu cael gafael ar wybodaeth, cyngor a chymorth sy’n cyfateb i’w hanghenion. Mae angen sicrhau bod cymorth rhianta ar gael i bawb sy’n chwarae rhan allweddol mewn magu plant. Mae rhianta da yn parchu buddiannau a hawliau’r plentyn, ac yn allweddol er mwyn sicrhau canlyniadau llwyddiannus i’r plant.

Nodwyd mai rhianta yw’r newidyn mwyaf o ran canlyniadau iechyd i blant, yn benodol: cyfraddau damweiniau, beichiogrwydd ymhlith merched yn eu harddegau, camddefnyddio sylweddau, triwantiaeth, gwaharddiadau o ysgolion, a thangyflawni, cam-drin plant, cyflogadwyedd, troseddau ymhlith pobl ifanc a salwch meddwl. Ystyrir hefyd mai rhianta yw’r dylanwad pwysicaf ar hunanhyder. Mae hunanhyder isel yn ffactor risg ar gyfer ystod eang o broblemau seicolegol ac ymddygiadol.

Darllenwch fwy

 

 Saith cyngor defnyddiol ar rianta 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Less than two per cent of single parents are teenagers.
Gingerbread

Videos

  • Video link

    Seven top parenting tips

    3 years ago • 7,081 views
  • Video link

    NSPCC: Rhieni sy’n poeni am radicaleiddio

    4 years ago • 20,337 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru