Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LGB)

Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LGB)

Mae gan Gymru boblogaeth o ryw 184,000 o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LGB).

Mae pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn mynd yn sâl fel pawb arall ac, ar y cyfan, mae ganddynt yr un anghenion iechyd a phobl heterorywiol. Fodd bynnag, dengys ymchwil fod pobl â phartneriaid o’r un rhyw mewn mwy o berygl o gael rhai cyflyrau, er enghraifft gall lesbiaid fod mewn mwy o berygl o gael canser y fron ac mae dynion hoyw mewn mwy o berygl o gael HIV. Gall dynion hoyw, menywod lesbiaidd a phobl ddeurywiol hefyd fod yn llai tebygol o fanteisio ar sgrinio a gwiriadau iechyd eraill felly nid yw problemau iechyd yn cael eu canfod mor gynnar ag y gallent. (GIG Dewisiadau) http://www.nhs.uk/Livewell/LGBhealth/Pages/Gayhealththeissues.aspx

Dangosodd ymchwil a wnaed gan Stonewall Cymru yn 2012 fod dau y cant o ddynion hoyw a thri y cant o ddynion deurywiol yng Nghymru wedi ceisio cyflawni hunanladdiad yn y flwyddyn flaenorol. Yn ogystal, roedd hanner y dynion hoyw a deurywiol yng Nghymru wedi profi o leiaf un achos o gam-drin domestig gan aelod o’r teulu neu bartner ar ôl troi’n 16 oed. Roedd yr ymchwil hefyd yn dangos bod dau ym mhob pump (40 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol yng Nghymru erioed wedi cael prawf am unrhyw haint a drosglwyddir yn rhywiol. Roedd dau ym mhob pump (40 y cant) erioed wedi gwneud prawf HIV.

Dangosodd ymchwil debyg a gynhaliwyd yn 2008 gan Stonewall ar iechyd menywod lesbiaidd a deurywiol fod mwy nag un ym mhob pump (23 y cant) wedi niweidio’u hunain yn fwriadol yn y flwyddyn flaenorol, a bod traean (34 y cant) o fenywod lesbiaidd a deurywiol wedi profi cam-drin domestig.  Fe wnaeth yr ymchwil hefyd ddangos fod hanner (49 y cant) o fenywod lesbiaidd a deurywiol wedi cael profiad negyddol o gael mynediad i wasanaethau gofal iechyd yn y flwyddyn ddiwethaf.

 

Gwella Iechyd yn y Gymuned LGBT

 

Pobl Ifanc LHDT a'u Hiechyd Meddwl 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Videos

 • Video link

  Stori Cai

  1 year ago • 525 views
 • Video link

  LGBT Youth and Their Mental Health

  5 years ago • 7,764 views
 • Video link

  Gwella Iechyd yn y Gymuned LGBT

  4 years ago • 50 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru