Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LGB)

Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LGB)

Mae gan Gymru boblogaeth o ryw 184,000 o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LGB).

Mae pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn mynd yn sâl fel pawb arall ac, ar y cyfan, mae ganddynt yr un anghenion iechyd a phobl heterorywiol. Fodd bynnag, dengys ymchwil fod pobl â phartneriaid o’r un rhyw mewn mwy o berygl o gael rhai cyflyrau, er enghraifft gall lesbiaid fod mewn mwy o berygl o gael canser y fron ac mae dynion hoyw mewn mwy o berygl o gael HIV. Gall dynion hoyw, menywod lesbiaidd a phobl ddeurywiol hefyd fod yn llai tebygol o fanteisio ar sgrinio a gwiriadau iechyd eraill felly nid yw problemau iechyd yn cael eu canfod mor gynnar ag y gallent. (GIG Dewisiadau) http://www.nhs.uk/Livewell/LGBhealth/Pages/Gayhealththeissues.aspx

Dangosodd ymchwil a wnaed gan Stonewall Cymru yn 2012 fod dau y cant o ddynion hoyw a thri y cant o ddynion deurywiol yng Nghymru wedi ceisio cyflawni hunanladdiad yn y flwyddyn flaenorol. Yn ogystal, roedd hanner y dynion hoyw a deurywiol yng Nghymru wedi profi o leiaf un achos o gam-drin domestig gan aelod o’r teulu neu bartner ar ôl troi’n 16 oed. Roedd yr ymchwil hefyd yn dangos bod dau ym mhob pump (40 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol yng Nghymru erioed wedi cael prawf am unrhyw haint a drosglwyddir yn rhywiol. Roedd dau ym mhob pump (40 y cant) erioed wedi gwneud prawf HIV.

Dangosodd ymchwil debyg a gynhaliwyd yn 2008 gan Stonewall ar iechyd menywod lesbiaidd a deurywiol fod mwy nag un ym mhob pump (23 y cant) wedi niweidio’u hunain yn fwriadol yn y flwyddyn flaenorol, a bod traean (34 y cant) o fenywod lesbiaidd a deurywiol wedi profi cam-drin domestig.  Fe wnaeth yr ymchwil hefyd ddangos fod hanner (49 y cant) o fenywod lesbiaidd a deurywiol wedi cael profiad negyddol o gael mynediad i wasanaethau gofal iechyd yn y flwyddyn ddiwethaf.

 

Gwella Iechyd yn y Gymuned LGBT

 

Pobl Ifanc LHDT a'u Hiechyd Meddwl 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/ssQ97rEJLy http://t.co/0zO8cUJ5qm

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/mvxAfT8dbk http://t.co/wmQG8MAUBj

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/YX8KcObnr2 http://t.co/Wv87dvOTcW

@PHNetworkCymru