Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LGB)

Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LGB)

Mae gan Gymru boblogaeth o ryw 184,000 o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LGB).

Mae pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn mynd yn sâl fel pawb arall ac, ar y cyfan, mae ganddynt yr un anghenion iechyd a phobl heterorywiol. Fodd bynnag, dengys ymchwil fod pobl â phartneriaid o’r un rhyw mewn mwy o berygl o gael rhai cyflyrau, er enghraifft gall lesbiaid fod mewn mwy o berygl o gael canser y fron ac mae dynion hoyw mewn mwy o berygl o gael HIV. Gall dynion hoyw, menywod lesbiaidd a phobl ddeurywiol hefyd fod yn llai tebygol o fanteisio ar sgrinio a gwiriadau iechyd eraill felly nid yw problemau iechyd yn cael eu canfod mor gynnar ag y gallent. (GIG Dewisiadau) http://www.nhs.uk/Livewell/LGBhealth/Pages/Gayhealththeissues.aspx

Dangosodd ymchwil a wnaed gan Stonewall Cymru yn 2012 fod dau y cant o ddynion hoyw a thri y cant o ddynion deurywiol yng Nghymru wedi ceisio cyflawni hunanladdiad yn y flwyddyn flaenorol. Yn ogystal, roedd hanner y dynion hoyw a deurywiol yng Nghymru wedi profi o leiaf un achos o gam-drin domestig gan aelod o’r teulu neu bartner ar ôl troi’n 16 oed. Roedd yr ymchwil hefyd yn dangos bod dau ym mhob pump (40 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol yng Nghymru erioed wedi cael prawf am unrhyw haint a drosglwyddir yn rhywiol. Roedd dau ym mhob pump (40 y cant) erioed wedi gwneud prawf HIV.

Dangosodd ymchwil debyg a gynhaliwyd yn 2008 gan Stonewall ar iechyd menywod lesbiaidd a deurywiol fod mwy nag un ym mhob pump (23 y cant) wedi niweidio’u hunain yn fwriadol yn y flwyddyn flaenorol, a bod traean (34 y cant) o fenywod lesbiaidd a deurywiol wedi profi cam-drin domestig.  Fe wnaeth yr ymchwil hefyd ddangos fod hanner (49 y cant) o fenywod lesbiaidd a deurywiol wedi cael profiad negyddol o gael mynediad i wasanaethau gofal iechyd yn y flwyddyn ddiwethaf.

 

Gwella Iechyd yn y Gymuned LGBT

 

Pobl Ifanc LHDT a'u Hiechyd Meddwl 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru