Digartrefedd

Digartrefedd

Yn ei ystyr ehangaf, Digartrefedd yw’r broblem a wynebir gan bobl nad oes ganddynt le cefnogol,  fforddiadwy, boddhaol a diogel i fyw ynddo. Er mai pobl sy’n cysgu ar y strydoedd yw’r boblogaeth ddigartref fwyaf gweladwy, mae mwyafrif helaeth y bobl ddigartref yn byw mewn hosteli, sgwatiau, gwestai gwely a brecwast neu mewn amodau dros dro ac anniogel gyda ffrindiau a theuluoedd (ODPM, 2002)

Mae pobl ddigartref yn aml ymhlith y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Maent yn dioddef cyfuniad o dai gwael, diweithdra, incwm isel, iechyd gwael, sgiliau gwael, unigrwydd, arwahanrwydd a thor-perthynas.

Er bod rhywfaint o ddadlau ynghylch yr union ddiffiniad o ddigartrefedd derbynnir yn gyffredinol bod digartrefedd yn ymwneud â mwy na bod heb do uwch eich pen. Nid dim ond gofod ffisegol yw cartref; mae’n rhoi gwreiddiau, hunaniaeth, diogelwch, ymdeimlad o berthyn a lles emosiynol (Crisis, 2003).

Yn y Deyrnas Unedig, diffinnir a thrafodir digartrefedd fel arfer yn unol â Deddfwriaeth Digartrefedd, a chyflwynwyd y ddeddfwriaeth gyntaf ar ffurf Deddf Tai (personau digartref) 1977. (Burrow, Pleace a Quilgars, 1997)

Er bod y diffiniad cyfreithiol o ddigartrefedd yn eang iawn mae’r rhai y derbynnir eu bod yn ddigartref (y digartref statudol) ac sy’n gymwys i gael cymorth gan Awdurdodau Lleol yn grŵp llai o lawer. Mae’r rhai nad ydynt yn gwbl gymwys i gael cymorth yn bobl sengl gan mwyaf (pobl heb ddibynyddion) a chyfeirir atynt fel y Digartref Cudd.

 

Y gwirionedd cudd am ddigartrefedd 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Ar gyfartaledd mae pobl ddigartref yn marw yn 47 oed
Crisis, 2014

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru