Digartrefedd

Digartrefedd

Yn ei ystyr ehangaf, Digartrefedd yw’r broblem a wynebir gan bobl nad oes ganddynt le cefnogol,  fforddiadwy, boddhaol a diogel i fyw ynddo. Er mai pobl sy’n cysgu ar y strydoedd yw’r boblogaeth ddigartref fwyaf gweladwy, mae mwyafrif helaeth y bobl ddigartref yn byw mewn hosteli, sgwatiau, gwestai gwely a brecwast neu mewn amodau dros dro ac anniogel gyda ffrindiau a theuluoedd (ODPM, 2002)

Mae pobl ddigartref yn aml ymhlith y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Maent yn dioddef cyfuniad o dai gwael, diweithdra, incwm isel, iechyd gwael, sgiliau gwael, unigrwydd, arwahanrwydd a thor-perthynas.

Er bod rhywfaint o ddadlau ynghylch yr union ddiffiniad o ddigartrefedd derbynnir yn gyffredinol bod digartrefedd yn ymwneud â mwy na bod heb do uwch eich pen. Nid dim ond gofod ffisegol yw cartref; mae’n rhoi gwreiddiau, hunaniaeth, diogelwch, ymdeimlad o berthyn a lles emosiynol (Crisis, 2003).

Yn y Deyrnas Unedig, diffinnir a thrafodir digartrefedd fel arfer yn unol â Deddfwriaeth Digartrefedd, a chyflwynwyd y ddeddfwriaeth gyntaf ar ffurf Deddf Tai (personau digartref) 1977. (Burrow, Pleace a Quilgars, 1997)

Er bod y diffiniad cyfreithiol o ddigartrefedd yn eang iawn mae’r rhai y derbynnir eu bod yn ddigartref (y digartref statudol) ac sy’n gymwys i gael cymorth gan Awdurdodau Lleol yn grŵp llai o lawer. Mae’r rhai nad ydynt yn gwbl gymwys i gael cymorth yn bobl sengl gan mwyaf (pobl heb ddibynyddion) a chyfeirir atynt fel y Digartref Cudd.

 

Y gwirionedd cudd am ddigartrefedd 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Prif achos digartrefedd yw tor-perthynas
Crisis, 2014

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru