Digartrefedd

Digartrefedd

Yn ei ystyr ehangaf, Digartrefedd yw’r broblem a wynebir gan bobl nad oes ganddynt le cefnogol,  fforddiadwy, boddhaol a diogel i fyw ynddo. Er mai pobl sy’n cysgu ar y strydoedd yw’r boblogaeth ddigartref fwyaf gweladwy, mae mwyafrif helaeth y bobl ddigartref yn byw mewn hosteli, sgwatiau, gwestai gwely a brecwast neu mewn amodau dros dro ac anniogel gyda ffrindiau a theuluoedd (ODPM, 2002)

Mae pobl ddigartref yn aml ymhlith y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Maent yn dioddef cyfuniad o dai gwael, diweithdra, incwm isel, iechyd gwael, sgiliau gwael, unigrwydd, arwahanrwydd a thor-perthynas.

Er bod rhywfaint o ddadlau ynghylch yr union ddiffiniad o ddigartrefedd derbynnir yn gyffredinol bod digartrefedd yn ymwneud â mwy na bod heb do uwch eich pen. Nid dim ond gofod ffisegol yw cartref; mae’n rhoi gwreiddiau, hunaniaeth, diogelwch, ymdeimlad o berthyn a lles emosiynol (Crisis, 2003).

Yn y Deyrnas Unedig, diffinnir a thrafodir digartrefedd fel arfer yn unol â Deddfwriaeth Digartrefedd, a chyflwynwyd y ddeddfwriaeth gyntaf ar ffurf Deddf Tai (personau digartref) 1977. (Burrow, Pleace a Quilgars, 1997)

Er bod y diffiniad cyfreithiol o ddigartrefedd yn eang iawn mae’r rhai y derbynnir eu bod yn ddigartref (y digartref statudol) ac sy’n gymwys i gael cymorth gan Awdurdodau Lleol yn grŵp llai o lawer. Mae’r rhai nad ydynt yn gwbl gymwys i gael cymorth yn bobl sengl gan mwyaf (pobl heb ddibynyddion) a chyfeirir atynt fel y Digartref Cudd.

 

Y gwirionedd cudd am ddigartrefedd 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae pobl ddigartref 13 gwaith yn fwy tebygol o ddioddef trais
Crisis, 2014

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru