Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Yn ôl Cyfrifiad 2011, daw tua 4% o boblogaeth Cymru o gefndir Du a Lleiafrifoedd Ethnig, cynnydd o 2.1% o gymharu â phoblogaeth Cymru yn 2001. Yr ardaloedd â'r cyfrannau uchaf o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, yn ôl Cyfrifiad 2011, oedd Caerdydd (15.2 y cant), Casnewydd (10.1 y cant) ac Abertawe (5.9%)

Yng nghyd-destun iechyd cyhoeddus, cydnabyddir y gall pobl o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wynebu mwy o achosion o gyflyrau penodol. Er enghraifft, dangosodd Arolwg Iechyd 2004 Lloegr fod dynion a menywod Du Caribïaidd, Pacistanaidd, Indiaidd a Bangladeshaidd yn wynebu mwy o risg o gael diabetes na'r boblogaeth wyn. Dangosodd yr Arolwg Iechyd hefyd fod 40% o ddynion Bangladeshaidd yn ysmygu, o gymharu â chyfradd o 24% ymysg yr holl ddynion.

Gall materion iaith hefyd effeithio ar fynediad i wasanaethau, lle nad Saesneg yw iaith gyntaf defnyddiwr gwasanaethau. Dylai prosiectau a mentrau iechyd cyhoeddus wneud pob ymdrech i ddarparu deunyddiau a chymorth mewn amrywiaeth o ieithoedd, i sicrhau gwasanaeth teg ac effeithiol yn unol ag angen y gymuned leol.

Mae Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 yn darparu nifer o ddyletswyddau i gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru eu dilyn. Mae'r Ddeddf hon yn ceisio sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a'r rhai sy'n cynnal swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut y gallant weithio'n rhagweithiol i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin perthnasoedd da gyda phoblogaethau lleiafrifol. Mae 'hil' wedi'i chynnwys mewn rhestr o nodweddion gwarchodedig y mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â hwy.

 

Sicrhau Cydraddoldeb Hiliol ym maes gofal iechyd meddwl

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae iechyd y gr?p Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig Gwyn, a nodwyd am y tro cyntaf yng Nghyfrifiad 2011, yn arbennig o wael. Mae gan ddynion a menywod gyfradd salwch cyfyngus hirdymor sy’n ddwbl y gyfradd ymysg y gr?p Gwyn Prydeinig, ac ym mhob oed dyma'r gr?p sy'n fwyaf tebygol o fod yn sâl.
Ffynhonnell: ‘Which ethnic groups have the poorest health? Ethnic health inequalities 1991 to 2011’, Canolfan ESRC ar Ddynameg Ethnigrwydd (CoDE), Prifysgol Manceinion, Hydref 2013

Videos

  • Video link

    Sesiwn Yoga Race Equality First

    3 years ago • 46 views
  • Video link

    Adroddiad hil: Gwella Prydain ranedig

    3 years ago • 3,252 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru