Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Yn ôl Cyfrifiad 2011, daw tua 4% o boblogaeth Cymru o gefndir Du a Lleiafrifoedd Ethnig, cynnydd o 2.1% o gymharu â phoblogaeth Cymru yn 2001. Yr ardaloedd â'r cyfrannau uchaf o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, yn ôl Cyfrifiad 2011, oedd Caerdydd (15.2 y cant), Casnewydd (10.1 y cant) ac Abertawe (5.9%)

Yng nghyd-destun iechyd cyhoeddus, cydnabyddir y gall pobl o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wynebu mwy o achosion o gyflyrau penodol. Er enghraifft, dangosodd Arolwg Iechyd 2004 Lloegr fod dynion a menywod Du Caribïaidd, Pacistanaidd, Indiaidd a Bangladeshaidd yn wynebu mwy o risg o gael diabetes na'r boblogaeth wyn. Dangosodd yr Arolwg Iechyd hefyd fod 40% o ddynion Bangladeshaidd yn ysmygu, o gymharu â chyfradd o 24% ymysg yr holl ddynion.

Gall materion iaith hefyd effeithio ar fynediad i wasanaethau, lle nad Saesneg yw iaith gyntaf defnyddiwr gwasanaethau. Dylai prosiectau a mentrau iechyd cyhoeddus wneud pob ymdrech i ddarparu deunyddiau a chymorth mewn amrywiaeth o ieithoedd, i sicrhau gwasanaeth teg ac effeithiol yn unol ag angen y gymuned leol.

Mae Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 yn darparu nifer o ddyletswyddau i gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru eu dilyn. Mae'r Ddeddf hon yn ceisio sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a'r rhai sy'n cynnal swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut y gallant weithio'n rhagweithiol i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin perthnasoedd da gyda phoblogaethau lleiafrifol. Mae 'hil' wedi'i chynnwys mewn rhestr o nodweddion gwarchodedig y mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â hwy.

 

Sicrhau Cydraddoldeb Hiliol ym maes gofal iechyd meddwl

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Adroddodd y gr?p Tsieineaidd well iechyd yn gyson ym 1991, 2001 a 2011, sef hanner neu lai na hanner cyfraddau salwch pobl Wyn i ddynion a menywod.
Ffynhonnell: ‘Which ethnic groups have the poorest health? Ethnic health inequalities 1991 to 2011’, Canolfan ESRC ar Ddynameg Ethnigrwydd (CoDE), Prifysgol Manceinion, Hydref 2013

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Videos

  • Video link

    Sesiwn Yoga Race Equality First

    2 years ago • 46 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru