Y Blynyddoedd Cynnar

Y Blynyddoedd Cynnar

Diffinnir y blynyddoedd cynnar gan Lywodraeth Cymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i’r plentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen neu 0 i 7 oed. Mae’r rhain yn flynyddoedd hollbwysig i blant.  Mae plant yn tyfu’n gyflym ac mae eu hamgylchedd yn cael effaith sylweddol ar eu datblygiad corfforol a meddyliol.

Mae tair blynedd gyntaf bywyd yn arbennig o bwysig ar gyfer datblygiad iach oherwydd cyfradd gyflym y twf niwrolegol sy’n digwydd yn ystod y cyfnod hwn. Ceir llawer iawn o ymchwil sy’n dangos bod buddsoddi ym mlynyddoedd cyntaf bywyd plant yn gwella canlyniadau iddynt drwy gydol eu bywydau. Mae gan blentyn â meddwl iach ymdeimlad clir o hunaniaeth a hunanwerth, y gallu i gydnabod a rheoli emosiynau, i ddysgu sut i chwarae, mwynhau cyfeillgarwch a pherthynas ac i ddelio ag anawsterau. Mae ystod eang o ffactorau rhyngberthynol yn cyfrannu at hyn, megis rhai yn ymwneud â’r unigolyn, y teulu, y gymdeithas ehangach a’r amgylchedd.

Mae angen cymryd camau gweithredu cydgysylltiedig rhyngasiantaeth ar lefel genedlaethol a lleol er mwyn gwella iechyd plant a phobl ifanc a’r ffactorau sy’n dylanwadu ar eu hiechyd. Mae gweithio gyda phlant a theuluoedd yn hanfodol er mwyn adeiladu ar asedau a mynd i’r afael ag anghenion.

 

 

Pob Plentyn Cymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae mwy na chwarter o bobl ifanc 16-24 oed yng Nghymru yn ysmygu
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Videos

 • Video link

  1000 Diwrnod Newid Bywyd

  2 years ago • 1,877 views
 • Video link

  A Recipe for Life - Nutrition in Early Years Seminar Highlights

  2 years ago • 53 views
 • Video link

  Andrea Basu, Boliau Bach/ Tiny Tums

  2 years ago • 49 views
 • Video link

  Sarah Andrews and Sarah Power, Healthy and Sustainable PreSchool Scheme Wales

  2 years ago • 101 views
 • Video link

  Dr Helen Crawley, Infant and young child nutrition: what needs to change?

  2 years ago • 172 views
 • Video link

  Lucy O'Loughlin Healthy Weight Healthy Wales

  2 years ago • 161 views
 • Video link

  Judith John, Food and Nutrition in Childcare Settings – Best Practice Guidance (2018)

  2 years ago • 116 views
 • Video link

  Dechrau'n Deg

  6 years ago • 3,976 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru