Y Blynyddoedd Cynnar

Y Blynyddoedd Cynnar

Diffinnir y blynyddoedd cynnar gan Lywodraeth Cymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i’r plentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen neu 0 i 7 oed. Mae’r rhain yn flynyddoedd hollbwysig i blant.  Mae plant yn tyfu’n gyflym ac mae eu hamgylchedd yn cael effaith sylweddol ar eu datblygiad corfforol a meddyliol.

Mae tair blynedd gyntaf bywyd yn arbennig o bwysig ar gyfer datblygiad iach oherwydd cyfradd gyflym y twf niwrolegol sy’n digwydd yn ystod y cyfnod hwn. Ceir llawer iawn o ymchwil sy’n dangos bod buddsoddi ym mlynyddoedd cyntaf bywyd plant yn gwella canlyniadau iddynt drwy gydol eu bywydau. Mae gan blentyn â meddwl iach ymdeimlad clir o hunaniaeth a hunanwerth, y gallu i gydnabod a rheoli emosiynau, i ddysgu sut i chwarae, mwynhau cyfeillgarwch a pherthynas ac i ddelio ag anawsterau. Mae ystod eang o ffactorau rhyngberthynol yn cyfrannu at hyn, megis rhai yn ymwneud â’r unigolyn, y teulu, y gymdeithas ehangach a’r amgylchedd.

Mae angen cymryd camau gweithredu cydgysylltiedig rhyngasiantaeth ar lefel genedlaethol a lleol er mwyn gwella iechyd plant a phobl ifanc a’r ffactorau sy’n dylanwadu ar eu hiechyd. Mae gweithio gyda phlant a theuluoedd yn hanfodol er mwyn adeiladu ar asedau a mynd i’r afael ag anghenion.

 

 

Pob Plentyn Cymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae’r mwyafrif o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn iach ac yn fodlon ar eu bywydau
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru