Y Blynyddoedd Cynnar

Y Blynyddoedd Cynnar

Diffinnir y blynyddoedd cynnar gan Lywodraeth Cymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i’r plentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen neu 0 i 7 oed. Mae’r rhain yn flynyddoedd hollbwysig i blant.  Mae plant yn tyfu’n gyflym ac mae eu hamgylchedd yn cael effaith sylweddol ar eu datblygiad corfforol a meddyliol.

Mae tair blynedd gyntaf bywyd yn arbennig o bwysig ar gyfer datblygiad iach oherwydd cyfradd gyflym y twf niwrolegol sy’n digwydd yn ystod y cyfnod hwn. Ceir llawer iawn o ymchwil sy’n dangos bod buddsoddi ym mlynyddoedd cyntaf bywyd plant yn gwella canlyniadau iddynt drwy gydol eu bywydau. Mae gan blentyn â meddwl iach ymdeimlad clir o hunaniaeth a hunanwerth, y gallu i gydnabod a rheoli emosiynau, i ddysgu sut i chwarae, mwynhau cyfeillgarwch a pherthynas ac i ddelio ag anawsterau. Mae ystod eang o ffactorau rhyngberthynol yn cyfrannu at hyn, megis rhai yn ymwneud â’r unigolyn, y teulu, y gymdeithas ehangach a’r amgylchedd.

Mae angen cymryd camau gweithredu cydgysylltiedig rhyngasiantaeth ar lefel genedlaethol a lleol er mwyn gwella iechyd plant a phobl ifanc a’r ffactorau sy’n dylanwadu ar eu hiechyd. Mae gweithio gyda phlant a theuluoedd yn hanfodol er mwyn adeiladu ar asedau a mynd i’r afael ag anghenion.

 

 

Pob Plentyn Cymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae mwy na chwarter o bobl ifanc 16-24 oed yng Nghymru yn ysmygu
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru