Plant a Phobl Ifanc

Plant a Phobl Ifanc

 Plant a phobl ifanc yw'r rhai rhwng 0 – 24 oed ac maent yn cyfateb i ychydig dros 30% o'r boblogaeth.

Caiff sylfeini hanfodol iechyd oedolion eu gosod yn ystod bywyd cynenedigol a phlentyndod cynnar. Mae cysylltiad cryf rhwng anghydraddoldebau yn ystod plentyndod o ran iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol â risg gynyddol gydol oes o iechyd corfforol a meddyliol gwael ar ôl tyfu'n oedolyn.

Mae hybu a diogelu iechyd a lles plant a phobl ifanc yn hollbwysig er mwyn atal salwch a/neu anfantais gymdeithasol yn yr hirdymor.

 

Cyd-destun Cymru

Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn gwbl ymrwymedig i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ac mae wedi llunio saith nod craidd ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae'r nodau craidd yn cyfeirio at hawl plant a phobl ifanc i gael gwasanaethau addysgol ac iechyd, ynghyd â'u hawl i gael eu clywed ac i gyfrannu at y penderfyniadau sy'n effeithio arnynt; mae hyn yn cynnwys cael y wybodaeth angenrheidiol i allu gwneud dewisiadau. Dylid ystyried a defnyddio'r nodau craidd wrth greu neu gynnal gwasanaethau iechyd sydd wedi'u hanelu at blant a phobl ifanc.

Mae Chwarae Cymru'n elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chymru yw ardal ein cylch gwaith elusennol.

Maent yn gweithio i godi ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer da ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gall plant chwarae.

Maent yn darparu cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn neu gyfrifoldeb dros ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru un diwrnod yn wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n ddigonol ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

 

 

 

 

 

 ACEs 

 

 

Lansio Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACE), lansiodd    

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yng Nghymru, mae bron 3 o bob 10 o blant 4-5 oed dros bwysau neu’n ordew. Mae nifer y plant sydd dros bwysau neu’n ordew yng Nghymru yn uwch ymhlith plant dosbarth derbyn nag yn Lloegr ac unrhyw un o ranbarthau Lloegr.
Rhaglen mesur plant 2011/2012

Videos

 • Video link

  Gearing up for activity

  6 months ago • 260 views
 • Video link

  Ymateb i ddatgeliad plentyn am gam-drin , NSPCC

  1 year ago • 678 views
 • Video link

  1000 Diwrnod Newid Bywyd

  1 year ago • 1,771 views
 • Video link

  Caewch y Loophole - NSPCC

  1 year ago • 2,933 views
 • Video link

  Phrofiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACE)

  1 year ago • 65 views
 • Video link

  Gweithdy Actif

  2 years ago • 29 views
 • Video link

  Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

  3 years ago • 356 views
 • Video link

  Adverse Childhood Experiences

  4 years ago • 31,057 views
 • Video link

  Sut mae'r HPV Brechlyn Gwaith

  3 years ago • 22,819 views
 • Video link

  Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017 - Dr Aneta Tunariu, Pennaeth Ymyriadau Seicolegol, Prifysgol Dwyrain Llundain - Gweithdy 2

  3 years ago • 96 views
 • Video link

  Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017 - Dr Aneta Tunariu, Pennaeth Ymyriadau Seicolegol, Prifysgol Dwyrain Llundain - Gweithdy 1

  3 years ago • 155 views
 • Video link

  Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017 - Sarah Crawley, Cyfarwyddwr, Barnardo’s Cymru ac Alyson Francis, Cyfarwyddwr Hyb Cymorth ACE, Cymru Well Wales

  3 years ago • 81 views
 • Video link

  Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017 – Steve Thomas, CBE, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth ac Dr Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

  3 years ago • 25 views
 • Video link

  Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017 - Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

  3 years ago • 126 views
 • Video link

  Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017 - Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod:Yr hyn y mae’n ei olygu i chi

  3 years ago • 111 views
 • Video link

  Llais nid Tawelwch: Yr Ifanc Yn Erbyn FGM

  4 years ago • 2,386 views
 • Video link

  Sut i Helpu Pobl Drawsryweddol yn eu Harddegau i fod y Person y Maent yn Dymuno Bod

  6 years ago • 118,061 views
 • Video link

  NSPCC: Rhieni sy’n poeni am radicaleiddio

  4 years ago • 20,189 views
 • Video link

  Adrodd gorfodol ar FGM, Yr Adran Iechyd

  4 years ago • 2,152 views
 • Video link

  Menywod yn siarad am eu profiadau personol o anffurfio organau cenhedlu benywod FGM, Yr Adran Iechyd

  4 years ago • 3,433 views
 • Video link

  Y gwirionedd cudd am ddigartrefedd

  6 years ago • 3,441 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: an overview

  6 years ago • 162 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Sikhism

  6 years ago • 76 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Judaism

  6 years ago • 163 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Islam

  6 years ago • 215 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Hinduism

  6 years ago • 119 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Christianity

  6 years ago • 191 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Buddhism

  6 years ago • 102 views
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 8

  5 years ago • 117 views
 • Video link

  Heddlu Gwent, Thistle

  8 years ago • 18,236 views
 • Video link

  Chwarae

  5 years ago • 3,783 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru