Gofalwyr

Gofalwyr

Gall y pwysau yn sgil gofalu am rywun gael effaith sylweddol ar iechyd meddwl a chorfforol gofalwyr. Dywedodd 92% fod gofalu wedi cael effaith negyddol ar eu hiechyd meddwl, gan gynnwys straen ac iselder. Yn aml mae’r effaith hon yn fwy difrifol gan nad yw gofalwyr yn gallu clustnodi amser ar gyfer archwiliadau meddygol neu driniaeth, gyda dau o bob pum gofalwr yn dweud y bu’n rhaid iddynt ohirio triniaeth oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu - gan nad oeddent yn gallu ymddiried mewn gofal amgen neu’n methu dod o hyd i ofal amgen addas a fforddiadwy. 

Mae ymchwil gan Carers UK yn cynnwys achosion lle mae gofalwyr yn rhyddhau eu hunain o’r ysbyty oherwydd diffyg gofal amgen ar gyfer y person maent yn gofalu amdano. Amlygodd Arolwg o Gleifion Meddygon Teulu yn 2013 effaith gofalu ar iechyd y gofalwr - roedd gan 51% o’r rhai nad ydynt yn gofalu am rywun gyflwr iechyd hirdymor ond roedd hyn yn cynyddu i 60% ymysg yr holl ofalwyr ac i 70% ymysg gofalwyr a oedd yn gofalu am rywun am 50 awr neu fwy’r wythnos. Amlygodd yr arolwg hefyd fod lefelau uwch o arthritis, pwysedd gwaed uchel, problemau cefn hirdymor, diabetes, problemau symudedd, gorbryder ac iselder ymysg gofalwyr. Canfu ymchwil gan Carers Scotland yn 2011 fod bron i hanner y gofalwyr â phroblemau iechyd wedi nodi bod eu cyflyrau wedi dechrau ar ôl iddynt ddechrau gofalu. O’r rhai a oedd â chyflyrau yn dyddio i’r cyfnod cyn eu rôl ofalu, dywedodd chwarter ohonynt fod eu cyflwr wedi gwaethygu ers iddynt ddechrau bod yn ofalwr. 

Mae gofalwyr yn priodoli’r risg iechyd hon i ddiffyg cefnogaeth, gyda 64% yn nodi diffyg cefnogaeth ymarferol a 50% yn nodi diffyg cefnogaeth ariannol fel y prif resymau dros eu hiechyd gwael. Dangosodd arolwg Carers UK er bod gan y rhan fwyaf o ofalwyr a oedd yn gofalu am rywun am o leiaf 50 awr yr wythnos feddyg teulu a oedd yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau gofalu (84%), dywedodd y rhan fwyaf o’r gofalwyr hyn (71%) nad oedd eu meddyg teulu yn gwneud dim byd gwahanol ar eu cyfer. Ychydig iawn ohonynt oedd â meddyg teulu a oedd yn rhoi archwiliadau iechyd rheolaidd i ofalwyr neu a oedd yn cynnig apwyntiadau yn y cartref neu dros y ffôn.

(Ffynhonnell: Facts about carers: Policy Briefing, Mai 2014, Carers UK : file://ecrndc01/users/Malcolm.Ward/My%20Documents/Downloads/facts-about-carers-2014.pdf )

Darllenwch fwy

 

Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion

 

Rhaglen Ddogfen Bywyd fel Gofalwr sy'n Oedolyn Ifanc

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Dros y 30 mlynedd nesaf, bydd nifer y gofalwyr yn cynyddu 3.4 miliwn (tua 60%).
Ffynhonnell: Key facts about carers – Carers Trust: http://www.carers.org/key-facts-about-carers

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru