Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Ceisiwr lloches yw rhywun sydd wedi dod i’r DU i arfer ei hawl i hawlio lloches o dan Gonfensiwn 1951 sy’n perthyn i Statws Ffoaduriaid ac sy’n aros am benderfyniad ynglŷn ag a fydd yn cael statws ffoadur. Ymhlith yr enghreifftiau o bobl sy’n hawlio lloches mae’r rhai sydd wedi gadael gwlad lle mae gwrthryfel neu lle maent yn cael eu herlid oherwydd eu lle mewn cymdeithas.

Ffoadur yw rhywun sydd wedi’i gydnabod gan Lywodraeth y DU fel rhywun sydd angen ei amddiffyn o dan Gonfensiwn 1951 ac sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, am gyfnod o bum mlynedd i ddechrau er ei bod yn bosibl y caiff hyn ei ymestyn am gyfnod amhenodol. (Daw’r diffiniadau o daflen ffeithiau Partneriaeth Mewnfudo Cymru Asylum Seekers and Refugess in Wales)

Er nad yw’r pwerau sy’n perthyn i loches a mewnfudo wedi’u datganoli, mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldebau dros lawer o feysydd a fydd yn effeithio ar fywyd ceiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru, megis eu mynediad i wasanaethau iechyd. 

Drwy ei Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid, mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau bod ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn cael eu trin gydag urddas a pharch tra byddant yn byw yng Nghymru. Mewn cyd-destun iechyd cyhoeddus, mae’r camau sy’n deillio o’r strategaeth hon yn cynnwys darparu gwasanaeth gofal iechyd i bob ceisiwr lloches yng Nghymru yn seiliedig ar angen clinigol; sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau mamolaeth i geiswyr lloches beichiog; hyrwyddo a diogelu lles Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches (UASC); a chamau i atal y broses o fasnachu plant ac oedolion sy’n agored i niwed ac ymateb i hynny. Ceir adroddiad blynyddol  gan Lywodraeth Cymru ar y cynnydd yn erbyn y materion hyn a phob cam sy’n deillio o’r Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid.  

 

Materion Iechyd Meddwl Ffoaduriaid

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae ychydig o dan hanner yr holl geiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru yn fenywod.
Ffynhonnell: Partneriaeth Mewnfudo Cymru – Asylum Seekers and Refugees in Wales

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/ssQ97rEJLy http://t.co/0zO8cUJ5qm

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/mvxAfT8dbk http://t.co/wmQG8MAUBj

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/YX8KcObnr2 http://t.co/Wv87dvOTcW

@PHNetworkCymru