Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Ceisiwr lloches yw rhywun sydd wedi dod i’r DU i arfer ei hawl i hawlio lloches o dan Gonfensiwn 1951 sy’n perthyn i Statws Ffoaduriaid ac sy’n aros am benderfyniad ynglŷn ag a fydd yn cael statws ffoadur. Ymhlith yr enghreifftiau o bobl sy’n hawlio lloches mae’r rhai sydd wedi gadael gwlad lle mae gwrthryfel neu lle maent yn cael eu herlid oherwydd eu lle mewn cymdeithas.

Ffoadur yw rhywun sydd wedi’i gydnabod gan Lywodraeth y DU fel rhywun sydd angen ei amddiffyn o dan Gonfensiwn 1951 ac sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU, am gyfnod o bum mlynedd i ddechrau er ei bod yn bosibl y caiff hyn ei ymestyn am gyfnod amhenodol. (Daw’r diffiniadau o daflen ffeithiau Partneriaeth Mewnfudo Cymru Asylum Seekers and Refugess in Wales)

Er nad yw’r pwerau sy’n perthyn i loches a mewnfudo wedi’u datganoli, mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldebau dros lawer o feysydd a fydd yn effeithio ar fywyd ceiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru, megis eu mynediad i wasanaethau iechyd. 

Drwy ei Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid, mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau bod ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn cael eu trin gydag urddas a pharch tra byddant yn byw yng Nghymru. Mewn cyd-destun iechyd cyhoeddus, mae’r camau sy’n deillio o’r strategaeth hon yn cynnwys darparu gwasanaeth gofal iechyd i bob ceisiwr lloches yng Nghymru yn seiliedig ar angen clinigol; sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau mamolaeth i geiswyr lloches beichiog; hyrwyddo a diogelu lles Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches (UASC); a chamau i atal y broses o fasnachu plant ac oedolion sy’n agored i niwed ac ymateb i hynny. Ceir adroddiad blynyddol  gan Lywodraeth Cymru ar y cynnydd yn erbyn y materion hyn a phob cam sy’n deillio o’r Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid.  

 

Materion Iechyd Meddwl Ffoaduriaid

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Roedd 1,571 o geiswyr lloches yn byw yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf 2013. Mae’r nifer hwn wedi lleihau o 2,616 ar ei uchaf yn ystod chwarter cyntaf 2007
Ffynhonnell: Partneriaeth Mewnfudo Cymru – Asylum Seekers and Refugees in Wales

Videos

  • Video link

    Pecyn cymorth cyntaf WHO i gryfhau ymateb iechyd Ewrop i ymfudo

    4 years ago • 823 views
  • Video link

    Materion Iechyd Meddwl Ffoaduriaid

    6 years ago • 8,929 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru