Astudiaethau WHO/Ewrop yn canfod bod llawer o siwgr mewn bwyd babanod a’u bod yn cael eu marchnata’n amhriodol ar gyfer babanod

Mae dwy astudiaeth newydd gan WHO/Ewrop yn dangos bod cyfran uchel o fwydydd babanod yn cael eu marchnata’n anghywir i fod yn addas ar gyfer babanod o dan 6 mis oed a bod llawer o’r rheiny’n cynnwys lefelau amhriodol o uchel o siwgr.

Mae argymhelliad hirsefydlog WHO yn datgan y dylid bwydo plant ar y fron yn unig am y 6 mis cyntaf. Mae ei Ganllaw Byd-eang yn 2016 ar Ddileu Hyrwyddo Bwydydd yn Amhriodol ar gyfer Babanod a Phlant Ifanc yn datgan na ddylid hysbysebu bwydydd ategol masnachol ar gyfer babanod o dan 6 mis oed.

“Mae maeth da yn ystod babandod a phlentyndod cynnar yn dal yn allweddol i sicrhau’r twf a’r datblygiad gorau posibl, a chanlyniadau iechyd gwell yn nes ymlaen mewn bywyd – yn cynwys atal bod dros bwysau, gordewdra a chlefydau anhrosglwyddadwy yn ymwneud â deiet (NCD) – felly’n gwneud Nod Datblygu Cynaliadwy 3 y Cenhedloedd Unedig i sicrhau bywydau iach a hybu llesiant i bawb o bob oed yn fwy cyrraeddadwy,” meddai Dr Zsuzsanna Jakab, Cyfarwyddwr Rhanbarthol WHO Ewrop.