Siarad â mamau am eu profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

Mae menter leol arloesol newydd a gyflwynir yn Ynys Môn gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, wedi gweld ymwelwyr iechyd yn mynd ati'n rheolaidd i holi mamau newydd am y Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod neu ACE a ddioddefwyd ganddynt pan oeddent yn blant.

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn ddigwyddiadau trawmatig sy'n effeithio ar blant pan maent yn tyfu i fyny, fel dioddef cam-drin plant neu fyw mewn aelwyd yr effeithir arni gan drais domestig, camddefnyddio sylweddau neu salwch meddwl. Mae'r ymholiad ACE rheolaidd yn ceisio paratoi unigolion yn well ar gyfer rhianta drwy roi cyfle i drafod beth effeithiodd ar brofiadau'r fam ei hun o blentyndod a myfyrio ar hyn.