Prosiect Sylfaen Sylfaen - Rhaglen Gymorth Am Ddim i Sefydliadau Amgylcheddol yn y Gymuned

Allai eich mudiad elwa o gefnogaeth arbenigol am ddim i fod yn fwy effeithiol a chynaliadwy.

Mae mudiadau sy’n gweithio gyda asedau naturiol angen cloriannu diddordebau mewn amgylchedd a chymunedau lleol gyda chyflawni sicrwydd ariannol hirdymor.

Mae Cynnal Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn edrych am 6 mudiad amgylcheddol yn y gymuned yng Nghymru i ymgymryd â thaith datblygu fyddai’n sicrhau fod ganddynt seiliau ariannol, llywodraethu a rheoli cryf.

Gyda chyllid gan Sefydliad y Co-op, rydym yn cynnig rhaglen gymorth am ddim a fydd yn canolbwyntio ar adeiladu gallu a hyder ym meysydd blaengynllunio, rheolaeth ariannol, adnoddau dynol, cydymffurfiaeth gyfreithiol, llywodraethu Bwrdd, atebolrwydd cyhoeddus,

marchnata a chyfathrebu, a chyfrifoldeb amgylcheddol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn adolygiad gwraidd a bôn o’u hanghenion datblygu tra byddant hefyd yn archwilio pwysau a chyfleoedd lleol a chenedlaethol. Dilynir hyn gan raglen gymorth bwrpasol a ddyluniwyd i gynyddu eu heffeithiolrwydd a’u gallu i gyflawni eu hamcanion a diwallu anghenion cymunedol. Gall pynciau gynnwys dyletswyddau a recriwtio Bwrdd, Cynllunio Busnes, Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Partneriaeth a Chydweithio, Adrodd Blynyddol, Trosglwyddo Asedau neu eraill y nodir eu bod yn berthnasol. Bydd technegau yn cynnwys mentora, hyfforddiant, sesiynau cyngor un i un, rhwydweithio a dysgu ar y cyd. Yn nodweddiadol, bydd ymgeiswyr yn derbyn rhwng 5 ac 8 diwrnod o gymorth am ddim yr un.

Mae dysgu cyfoedion a lledaenu sgiliau a thechnegau newydd yn agweddau pwysig ar y rhaglen hon. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn barod i ymuno â phroses dysgu a chefnogi cyfoedion. Bydd angen iddynt allu rhaeadru gwybodaeth a thechnegau newydd i eraill yn y sector trwy ymgysylltu ag o leiaf 3 sefydliad lleol arall i rannu yn rhai o’r sesiynau hyfforddi a chefnogi. Darperir cyllideb fach i ymgeiswyr llwyddiannus i dalu’r costau sy’n gysylltiedig â’r agweddau hyn.

Rhaglen ledled Cymru yw hon a fydd yn rhedeg rhwng Tachwedd 2019 a Mawrth 2021 ac mae’n agored i bob sefydliad cymunedol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd. Rydym eisiau clywed yn arbennig gan sefydliadau sy’n rheoli mannau gwyrdd neu asedau naturiol eraill.

Darllenwch fyw yma