Cyswllt rhwng tlodi a marwolaeth gynnar

Mae cyfraddau marwolaethau yn sgil achosion y gellir eu hosgoi fwy na thair gwaith yn uwch yn rhai o rannau mwyaf difreintiedig y wlad na'r rhai mwyaf cefnog.

Dadansoddodd Uned Data a Rennir y BBC ddata o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol gyda data amddifadedd ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol yn Nghymru a Lloegr, yn ogystal â data cymharol ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Canfu'r dadansoddiad gysylltiad cryf rhwng amddifadedd a nifer y bobl sydd yn marw cyn pryd.