Sefydliadau'n ymrwymo i ddiogelu a gwella iechyd a'r amgylchedd naturiol yng Nghymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymrwymo i gydweithio'n agosach â'i gilydd i ddiogelu a gwella bywydau ac iechyd pobl yng Nghymru, yn ogystal â'r amgylchedd naturiol y maent yn byw ynddo.

Bydd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd ar 30 Ionawr 2020 yn sicrhau bod y sefydliadau'n cydweithio i ddatblygu amcanion, canllawiau, tystiolaeth a chamau gweithredu a rennir i ddangos y rôl sydd gan ein hadnoddau naturiol wrth ddiogelu a gwella iechyd a llesiant pobl.