Canllawiau newydd i herio bwlio yn ysgolion Cymru

Cafodd y canllawiau gwrth-fwlio eu lansio gan y Gweinidog yn ystod ymweliad ag Ysgol Gynradd Radur, a chawsant eu llunio i herio bwlio mewn ysgolion.

Mae'r canllawiau wedi'u hanelu at gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, awdurdodau lleol, rhieni, gofalwyr a phlant a phobl ifanc, ac fe'u lansiwyd ar drothwy Wythnos Gwrth-fwlio, sy'n cychwyn ddydd Llun, Tachwedd 11.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi pecynnau adnoddau newydd i gyd-fynd â'r canllawiau newydd. Mae'r pecynnau yn cynnwys taflenni ffeithiau, canllawiau atodol, templedi ar gyfer ffurflenni cofnodi digwyddiadau ac enghreifftiau o arfer gorau i helpu awdurdodau lleol i gefnogi ysgolion i herio bwlio.