Fframwaith cwympiadau newydd

Gostyngiadau yw’r ail reswm mwyaf cyffredin dros alw ambiwlans yng Nghymru, ond mewn llawer o’r achosion hyn nid oes angen ambiwlans brys. Yn 2017/18 cawsom 62,488 o alwadau’n ymwneud â chodymau, gydag ychydig dan hanner y rhain yn gorfod mynd i’r ysbyty.

Yn ogystal ag ymateb i bobl yn y gymuned sydd wedi disgyn, mae gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru,  ynghyd â’r byrddau iechyd a sefydliadau eraill, rôl i’w chwarae ym mhopeth o helpu i atal cwympiadau i leihau niwed pellach a allai digwydd wedi cwymp. Er mwyn ein helpu i ddelio yn y ffordd orau â’r gwahanol fathau o alwadau sy’n gysylltiedig â chwympo, rydym wedi datblygu fframwaith ar gyfer cwympiadau.

Mae’r fframwaith ar gyfer cwympiadau yn edrych ar y ffyrdd gorau y gall Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
wneud ei waith mewn perthynas ag:

  • Atal – gweithio gyda chleifion i leihau’r risg o gwympo yn y cartref ac yn eu cymunedau
  • Cefnogi cydnerthedd cymunedol – helpu staff cartrefi nyrsio ac ymatebwyr cyntaf yn y gymuned i ymdrin yn fwy effeithiol â chleifion sydd wedi syrthio ond sydd heb frifo eu hunain.
  • Asesu – gwneud yn siwˆ r bod y ffordd yr ydym yn asesu cleifion dros y ffôn yn arwain atynt yn cael y math cywir o gymorth.Ymateb – gwneud yn siwˆ r bod
    yr help a anfonwn yn gywir ac yn ddibynnol ar ba mor wael yw’r claf.
  • Osgoi niwed pellach – edrych ar ffyrdd o leihau’r amser y mae claf sydd wedi disgyn yn gorfod aros am gymorth, a’r ffyrdd y gallwn helpu cleifion i osgoi cwympo eto yn y dyfodol.

Mae datblygu’r fframwaith ar gyfer cwympiadau yn gam pwysig ymlaen tuag at sicrhau ymateb diogel, priodol a chyson ledled Cymru i’n cleifion sydd wedi cwympo.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynnwys y Claf a'r Ymglymiad Cymunedol [email protected] neu ffoniwch 01792 311773.