Mwy Na £32m ar Gyfer Cynlluniau Trafnidiaeth Ledled Cymru

Bydd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn cyhoeddi bod pot o £32.9 miliwn ar gael i wella trafnidiaeth ledled Cymru.

Bydd grantiau'n cael eu dyrannu i awdurdodau lleol er mwyn helpu i gyllido cynlluniau a fydd yn cefnogi blaenoriaethau economaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer swyddi a thwf. Byddant hefyd yn hybu gweithgarwch economaidd drwy gynnig gwell cyfleoedd i fanteisio ar gyflogaeth, yn hyrwyddo teithio llesol a chynaliadwy, ac yn cysylltu cymunedau.

Gwahoddwyd yr holl awdurdodau lleol i gyflwyno ceisiadau am gyllid, a daeth dros 100 o geisiadau i law.

Bydd y Gronfa Trafnidiaeth Leol, sy'n werth £28.8 miliwn, yn cynnig cymorth i 52 o gynlluniau ar draws 21 o awdurdodau lleol a bydd y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol, sy'n werth £4.1 miliwn, yn helpu gyda 14 o gynlluniau ar draws 12 o awdurdodau lleol.

Mae'r grantiau hyn yn cynnwys dros £20 i wella trafnidiaeth gyhoeddus integredig. Mae'r swm hwnnw’n cynnwys £3.6 miliwn i ddechrau adeiladu'r gyfnewidfa fysiau newydd ym Merthyr Tudful.

Yn y Gogledd, bydd swm o £3.6 miliwn yn cael ei fuddsoddi er mwyn gwella trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol ar y B5129/A548 drwy Sir y Fflint ac yna ymlaen i Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, a bydd dros £3 miliwn ar gael i awdurdodau lleol ar draws y Canolbarth a'r De-orllewin i wella coridorau a chyfnewidfeydd trafnidiaeth gyhoeddus.

Wrth iddo ymweld â Pharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy lle'r oedd wedi mynd i weld y gwaith yn cael ei wneud ar rai o’r gwelliannau hynny, dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates:

"Mae'r grantiau hyn yn fuddsoddiad sylweddol i gefnogi twf cynaliadwy yn yr economi leol, i wella cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus, i greu ac i wella llwybrau a fydd yn annog rhagor o bobl Cymru i gerdded a beicio.

Mae'r prosiectau llwyddiannus, fel yr un hwn yng Nglannau Dyfrdwy, yn enghreifftiau penigamp o'r atebion ymarferol rydyn ni wedi gofyn i'r awdurdodau lleol eu dylunio er mwyn ei gwneud yn haws i drigolion gyrraedd eu gweithleoedd a'u busnesau, a gwneud hynny mewn ffordd fwy cynaliadwy."

Mae’r buddsoddiad hwn mewn cynlluniau trafnidiaeth lleol yn hwb i’r grantiau a gyhoeddwyd gan y Dirprwy Weinidog wythnos ddiwethaf, gan gynnwys y £19m o’r Gronfa Teithio Llesol a’r £10.0m ar gyfer creu Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a chynlluniau diogelwch ar y ffyrdd.  Heddiw, rydym yn cyhoeddi’r cynlluniau sy’n elwa ar y £12.7m a fydd yn creu cyfleoedd i lawer mwy o bobl allu gwneud eu teithiau pob dydd ar feic ac ar droed, a’r gyfran y bydd pob awdurdod lleol yn ei chael o’r £6.3m ar gyfer gwaith dylunio a dichonoldeb ac i dalu am fân welliannau yn eu rhwydweithiau.

Caiff rhestr lawn o'r cynlluniau llwyddiannus ei chyhoeddi, fesul awdurdod lleol, ar wefan Llywodraeth Cymru.

Caiff rhestr lawn o'r cynlluniau llwyddiannus ei chyhoeddi, fesul awdurdod lleol, ar wefan Llywodraeth Cymru