Ysgolion sy’n Feddyliol Iach yn ehangu safle am ddim i Gymru

Mae Ysgolion sy’n Feddyliol Iach yn ehangu ei adnoddau i gynorthwyo ysgolion cynradd yng Nghymru. Am y tro cyntaf, bydd y safle’n darparu adnoddau a gwybodaeth i ysgolion i fynd i’r afael â’r cwricwlwm yng Nghymru fel rhan o ymgyrch i fodloni anghenion yr holl blant ysgol gynradd ar draws y DU.

Cynhelir gwefan Ysgolion sy’n Feddyliol Iach gan Ganolfan Anna Freud ac mae wedi ei hariannu gan y Sefydliad Brenhinol fel prosiect gwaddol ymgyrch Heads Together. Mae’r safle wedi ei ddylunio i wella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a hyder staff ysgolion cynradd i hybu a chefnogi iechyd a lles meddwl plant.

Mae’r ehangu yn dilyn ymgynghoriad gydag athrawon, sefydliadau iechyd meddwl a rhanddeiliaid ar draws y DU i sicrhau bod ei adnoddau’n bodloni anghenion ysgolion yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Yn ogystal â darparu adnoddau am ddim ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban, ceir llyfrgell adnoddau hefyd y gellir ei threiddo ac sydd yn cynnwys canllawiau ar ymagweddau ysgol gyfan tuag at iechyd meddwl ar gyfer ysgolion yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae’r rhain wedi cael eu hychwanegu i gasgliad estynedig o gynlluniau gwersi, gweithgareddau dosbarth, cynlluniau gwasanaeth a gwybodaeth sydd eisoes ar y safle, y gellir eu defnyddio gan ysgolion ar draws y DU a thu hwnt. Mae ansawdd yr holl adnoddau wedi ei sicrhau er mwyn i ysgolion allu eu defnyddio yn hyderus eu bod wedi cael eu gwirio gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Amcangyfrifir bod gan un mewn 10 o blant yn y DU gyflwr iechyd meddwl adnabyddadwy – tua thri phlentyn ym mhob dosbarth. Mae ymyrraeth gynnar a chefnogaeth yn allweddol i atal plant rhag datblygu problemau iechyd meddwl. Nod y wefan hon yw rhoi’r wybodaeth a’r adnoddau ymarferol sydd eu hangen ar staff ysgol gynradd i gefnogi disgyblion cyn bod problemau’n datblygu, ac i annog plant a staff i siarad yn agored ac yn hyderus am iechyd a lles meddwl.

Mae dros hanner miliwn o bobl wedi defnyddio’r safle Ysgolion sy’n Feddyliol Iach hyd yn hyn ac mae wedi cael ei defnyddio gan bron pob gwlad yn y byd. Mae’r safle’n cynnwys dros 600 o adnoddau ar gyfer ysgolion cynradd gan fwy na 200 o sefydliadau i hybu iechyd meddwl plant mewn ysgolion cynradd.

Dywed Jaime Smith, Cyfarwyddwr y Rhaglen Iechyd a Lles Meddwl mewn Ysgolion yng Nghanolfan Anna Freud: “Rydym wrth ein bodd yn datblygu llwyddiant gwych Ysgolion sy’n Feddyliol Iach trwy ehangu ei ganllawiau a’i adnoddau ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Bydd ehangu Ysgolion sy’n Feddyliol Iach yn sicrhau ei fod yn fwy defnyddiol a hygyrch i staff ysgolion ac i ysgolion ar draws y DU.

“Mae’n gyfle gwych i ni helpu i fodloni’r galw cynyddol ar ysgolion a’u cynorthwyo i hybu iechyd meddwl ar draws y DU.”

Datblygwyd Ysgolion sy’n Feddyliol Iach yn wreiddiol mewn partneriaeth rhwng Canolfan Anna Freud, Young Minds, Place2Be a’r Sefydliad Brenhinol fel prosiect gwaddol ymgyrch Heads Together. O 1 Ebrill 2020, derbyniodd Canolfan Anna Freud gyfrifoldeb llawn a pherchnogaeth dros ddatblygu a chyflwyno gwefan Ysgolion sy’n Feddyliol Iach yn cynnwys yr holl gynnwys a sicrwydd ansawdd adnoddau cysylltiedig.