Llamau yn Lansio Ymgyrch i Ddileu Digartrefedd Ieuenctid LGBTQ+

Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan End Youth Homelessness Cymru yn dangos bod pobl ifanc LGBTQ+ bedair gwaith yn fwy tebygol na’u cyfoedion o fod yn ddigartref. 

Mae’r adroddiad, Out On The Streets, yn rhoi mewnwelediad pwerus i brofiadau pobl ifanc LGBTQ+, profiadau erchyll yn aml, sydd wedi bod yn ddigartref, gan amlygu mynychder rhyw er mwyn goroesi, cysgu ar y stryd, cam-drin a gwahaniaethu.

Yn sgil yr ymchwil, mae Llamau wedi lansio ymgyrch yn galw ar bawb yng Nghymru i chwarae eu rhan yn dileu digartrefedd ieuenctid LGBTQ+. Maent yn gofyn i bawb yng Nghymru i lofnodi deiseb i ddangos bod Cymru’n wlad na fydd bellach yn caniatáu digartrefedd ymysg pobl ifanc am eu bod yn LGBTQ+.

Llofnodi’r Ddeiseb

Roedd pobl ifanc, gyda chymorth Llamau, yn gysylltiedig â’r ymchwil, fel ymchwilwyr cymheiriaid ac fel cyfranogwyr. 

Disgrifiodd un person ifanc y ffordd yr oedd yn defnyddio safle mynd ar ddêt ar y we er mwyn sicrhau bod ganddo do uwch ei ben, gan ddweud:

"Rwyf wedi defnyddio Grindr cryn dipyn. Dechreuais fynd arno pan oeddwn yn 14, byddwn yn mynd allan i gwrdd â rhywun beth bynnag ond oes oedden nhw’n rhoi cyfle i mi aros, byddwn yn gwneud hynny yn bendant. Os oedd yn noson i ffwrdd o’m rhieni yna bydden i’n gwneud.... Ers yn 14 oed, rwyf wedi ei ddefnyddio i aros yn nhai dynion ac ers i mi fod yn ddigartref rwyf wedi ei ddefnyddio i gael pryd o fwyd."

Er bod pobl ifanc LGBTQ+ mewn mwy o berygl o niwed, cam-drin rhywiol a bod yn ddigartref, mae’r ymchwil yn dangos hefyd nad ydynt yn cael eu gwasanaethu ddigon gan y gwasanaethau cymorth sydd wedi eu cynllunio i ymateb i’w hanghenion penodol. 

Mae Out On The Streets yn galw ar Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a darparwyr y trydydd sector i gydnabod pwysigrwydd dileu digartrefedd ieuenctid LGBTQ+ ac mae’n gwneud cyfres o argymhellion ar gyfer sut i wneud hyn.

Darllen yr Adroddiad

Gan rannu ei barn am yr adroddiad, dywedodd Frances Beecher, Prif Weithredwr Llamau a Chadeirydd End Youth Homelessness Cymru:

"Rwy’n falch bod End Youth Homelessness Cymru a phobl ifanc gyda chymorth Llamau wedi creu’r adroddiad hwn.  Er fy mod yn falch, rwyf hefyd yn drist ac yn ddig iawn, yn 2019, bod angen lansio adroddiadau fel hyn. Yn y pen draw, mae dileu digartrefedd ieuenctid LGBTQ+ yn gyfrifoldeb i bawb ac mae angen i ni gyd wneud ein rhan."