Angen gwella gwasanaethau i bobl ifanc

Mae cyfleoedd i wella'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cefnogi llesiant pobl ifanc wedi'u hamlygu mewn cyfres o adroddiadau a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae'r gwaith yn canolbwyntio ar bum pwnc: digartrefedd ieuenctid, oedolion ifanc sy'n ofalwyr, rhieni ifanc, iechyd meddwl, a sgiliau a chyflogadwyedd. Mae'r adroddiadau'n amlygu diffyg cymorth mewn rhai meysydd allweddol y mae angen i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fynd i'r afael ag ef.

Mae'r problemau cymhleth a wynebir gan rai pobl ifanc yn aml yn golygu eu bod yn cael eu hanfon rhwng gwahanol asiantaethau. Dengys ymchwil fod pobl ifanc sy'n byw mewn llety dros dro yn fwy tebygol o fod ag anhwylder seiciatrig na'r boblogaeth gyffredinol. Yn yr un modd, mae oedolion ifanc sy'n ofalwyr yn fwy tebygol o fod â phroblem iechyd meddwl, ac mae rhieni ifanc yn fwy tebygol o fod ag iselder.

Mae llawer o bobl ifanc yn methu â chael cymorth gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) am nad oes ganddynt afiechyd meddwl y gellir ei ddiagnosio ac nid yw Llywodraeth Cymru yn gwybod a yw'r bobl ifanc hyn yn cael help o rywle arall na pha wasanaethau sydd ar gael i helpu i ddiwallu eu hanghenion. Weithiau mae pobl ifanc agored i niwed yn cael bod rhaid iddynt gydgysylltu gwasanaethau drostynt eu hunain.