Cronfa Iach ac Egniol

Rydym yn lansio cronfa newydd, sef y Gronfa Byw'n Iach ac Egnïol. Mae Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dod ynghyd er mwyn rhoi'r Gronfa Iach ac Egnïol ar waith. Nod y Gronfa yw gwella iechyd meddyliol a chorfforol pobl drwy eu galluogi i fabwysiadu ffyrdd o fyw iach ac egnïol.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n ceisio lleihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau ar gyfer un neu ragor o'r grwpiau canlynol:

  • Plant a phobl ifanc
  • Pobl ag anabledd neu salwch hirdymor
  • Pobl sy'n economaidd anweithgar neu sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig
  • Pobl hŷn a'r rhai sy'n agos at oedran ymddeol o'r gwaith.

Gall sefydliadau gofrestru eu diddordeb a chael rhagor o wybodaeth drwy e-bostio  [email protected].