Glanrhyd – Yr ysbyty cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr y Faner Werdd

Ysbyty sy’n gofalu am natur yn ogystal â gofalu am bobl yw’r ysbyty cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr y Faner Werdd.

Glanrhyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw’r ail ysbyty yn y DU i dderbyn y wobr, sy’n cydnabod y parciau a’r mannau gwyrdd gorau.

Mae gan y safle hanesyddol flychau adar ac ystlumod, “gwestai trychfilod” ac arwyddion deongliadol yn esbonio’r planhigion a’r anifeiliaid y gellir eu gweld yno.

Bu sefydliadau lleol yn cydweithio â’r tîm amgylcheddol yn adran ystadau ABMU ar y nodweddion sy’n ystyriol o fywyd gwyllt.

Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd Iechyd, Andrew Davies, sydd hefyd yn gadeirydd pwyllgor amgylchedd y bwrdd iechyd:

“Mae Glanrhyd yn enghraifft wych o sut y gall cael amgylchedd naturiol deniadol wella ansawdd bywyd pobl.

“Mae tystiolaeth glir iawn bod gallu mwynhau’r amgylchedd naturiol yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant cleifion, staff ac ymwelwyr, ac ar adferiad ar ôl salwch.

 “Mae gennym ymrwymiad cryf i wyrddio ein hystadau ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid i gyflawni hyn.

“Mae’r gwaith hwn hefyd yn helpu i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr ABMU Tracy Myhill:

“Mae’r fenter hon yn wych, sy’n fuddiol i lesiant ein cleifion yn ogystal â llesiant ein staff a’r gymuned ehangach hefyd.

“Mae’r ffaith mai ni yw’r ysbyty cyntaf yng Nghymru a dim ond yr ail un yn y DU i ennill y statws hwn yn gadarnhad gwych o’r agwedd arloesol yn ein bwrdd iechyd.

“Hoffwn ganmol ymdrechion pawb yn y cyflawniad hwn oherwydd mae’n dangos beth y gallwn ei gyflawni pan fyddwn yn cydweithio gyda’n partneriaid.”

Adeiladwyd safle Ysbyty Glanrhyd yn ei arddull Gothig Fictoraidd gwreiddiol ym 1864.

Ei enw gwreiddiol oedd Seilam Sirol Sir Forgannwg ac mae’n un o’r nifer fach o hen ysbytai seilam sirol sy’n parhau i gael eu defnyddio at ddefnydd iechyd meddwl heddiw.

Darllenwch fwy yma