Côr Cysur

Ym Mis Mawrth eleni, bydd Opera Cenedlaethol Cymru mewn partneriaeth â ‘Taliesin Create’ / Prifysgol Abertawe, yn creu grŵp canu newydd - ‘Côr Cysur’.

Mae’r côr ar agor i bobl sy’n byw gyda dementia - unigolion â’r clefyd a ffrindiau ac aelodau teulu - a bydd y côr yn cwrdd yn wythnosol yn ‘Taliesin Create’ o Fawrth 12 hyd at ddigwyddiad diwedd prosiect ar Ddydd Iau 4ydd Gorffennaf 2019 yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin.

Bydd Côr Cysur yn canu amrywiaeth eang o gerddoriaeth yn ymateb i gyfansoddiad y côr ei hunan, ac yn canolbwyntio ar gerddoriaeth boblogaidd ynghyd â, os yw’n addas ac yn gyfarwydd i gantorion, cerddoriaeth fwy clasurol a repertoire operatig.

Dim clyweliadau, dim cost ac nid oes angen y gallu i ddarllen cerddoriaeth! Bydd ‘Côr Cysur’ yn ategu'r corau presennol yn ardal Abertawe gyda ffocws tebyg ond yn darparu cyfle, gyda'i ymarferion yn gynnar gyda'r nos, i'r rhai sy'n gweithio oriau swyddfa safonol i ddod draw i dreulio amser cadarnhaol, ysbrydoledig gydag aelodau o'r teulu sydd â dementia. Efallai y bydd cyfleoedd dewisol ar hyd y ffordd i'r cyfranogwyr gyfarfod a rhannu profiadau gyda rhai o'r plant sydd hefyd yn cymryd rhan yn y prosiect yn ogystal â'n hawdur a’n cyfansoddwr

Byddwn yn falch i groesawu unrhyw fyfyrwyr neu staff o Brifysgol Abertawe i’n hymarferion wythnosol naill ai fel canwr (gyda’ch ffrind / aelod teulu) neu os mai dim ond cefnogi’r prosiect hoffwch wneud, fel gwirfoddolwr / ffrind.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â fi ar 02920 635063 / 07981 765696 neu drwy e-bost: [email protected]

Mae’r côr yn un rhan o ‘Cysur’ - Prosiect peilot rhwng cenedlaethau WNO. Mae dros 100 o blant o ddwy ysgol gynradd leol hefyd yn cymryd rhan. Byddan nhw'n cael eu hannog i feddwl am heneiddio, gwrthdroi rôl, gofalu tosturiol ac yn bwysicach, dysgu mwy am ddementia a sut mae hyn yn effeithio ar y rhai sydd â'r clefyd. Bydd y gwaith hwn yn cael ei gyflawni drwy gyfres o weithdai creadigol ynghyd â sesiynau dan arweiniad 'cyfeillion dementia' Cymdeithas Alzheimer, a hefyd yn galluogi plant ysgol i gwrdd a threulio amser cymdeithasol gyda phobl sy'n byw gyda'r clefyd drwy ymweld â chanolfannau gofal dydd/preswyl a, lle bo modd, dod i adnabod aelodau ein Côr Cysur newydd.

Wrth wraidd y prosiect, mae ‘Cysur’ am ofal a thrugaredd, yn dathlu'r ‘posibl’ ac yn galluogi dealltwriaeth fwy eang am Ddementia a fydd yn y pendraw yn helpu i adeiladu cymunedau mwy gofalgar a goddefgar er mwyn galluogi'r rheini sy’n byw gyda’r clefyd i fyw bywyd mor llawn a chreadigol ag sy’n bosib.