Mynediad cyffredinol i blant Cymru at y cwricwlwm llawn

Y Gweinidog Addysg yn cadarnhau penderfyniad ar addysg grefyddol ac addysg cydberthynas a rhywioldeb ac yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ‘gweithredu’n sensitif ac yn ofalus’

Ni fydd rhieni yn gallu atal eu plant rhag dysgu am grefydd, cydberthynas a rhywioldeb pan fydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei lansio.

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw (dydd Mawrth, 21 Ionawr) gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams gan bwysleisio’r angen i ‘weithredu’r penderfyniad yn sensitif ac yn ofalus’. 

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

"Ein cyfrifoldeb fel llywodraeth yw sicrhau bod pobl ifanc, drwy addysg gyhoeddus, yn gallu dysgu mewn ffordd sy’n eu cefnogi i drafod a deall eu hawliau a hawliau eraill. 

"Mae’n hanfodol i’r holl bobl ifanc gael yr wybodaeth sy’n eu cadw rhag niwed. 

"Mae penderfyniad heddiw yn sicrhau y bydd yr holl ddisgyblion yn dysgu am faterion gan gynnwys diogelwch ar-lein a chynnal cydberthynas iach."

Gwnaed y cyhoeddiad yn dilyn ymgynghoriad wyth wythnos gan Lywodraeth Cymru ar sicrhau mynediad at y cwricwlwm llawn, gan gynnwys addysgu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ac Addysg Grefyddol. 

"Rwy’n cydnabod ei fod yn fater sensitif ac roedd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn adlewyrchu ystod eang o safbwyntiau. 

"Yn amlwg, mae angen i ni weithio gyda chymunedau a phawb sy’n ymwneud â hyn i ddatblygu’r gwaith o addysgu a dysgu’r pynciau hyn. Bydd hyn yn hanfodol er mwyn i bawb gael ffydd yn y ffordd y bydd y newid yn cael ei weithredu.” 

Amlinellodd y Gweinidog gynlluniau ar gyfer gweithredu sy’n cynnwys creu canllawiau clir, adnoddau a dysgu proffesiynol ar gyfer ysgolion a chreu Grŵp Cynnwys Cymunedau Ffydd/Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn cynnal y cyfarfod cyntaf fis Chwefror. 

Bydd y grŵp yn rhan o ddatblygu canllawiau addysg cydberthynas a rhywioldeb, datblygu cyd-ddealltwriaeth o’r cwricwlwm newydd a mynd i’r afael â phryderon a godwyd gan grwpiau ffydd a grwpiau cymunedol yn ystod yr ymgynghoriad. 

Darllenwch fwy yma